Uchwały Sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

UCHWAŁA ZGROMADZENIA SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R.

 

Qui tacet, consentire videtur- kto milczy, ten przyzwala.

 

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w związku z wejściem w życie naruszających Konstytucję przepisów ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o Ustroju Sądów Powszechnych i o Sądzie Najwyższym apeluje do wszystkich sędziów, aby pamiętając o ciążącym na nich z mocy art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożonego ślubowania obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej i stania na straży prawa, swoją postawą nie legitymizowali wprowadzanych przez władzę wykonawczą przepisów naruszających fundamenty demokratycznego państwa prawa oraz pozostawali niezawiśli w swoim orzecznictwie.

Czytaj więcej...

Uchwały Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustaw zmieniających sądownictwo, sytuacji kobiet po 60 roku życia oraz postulatów płacowych pracowników sądów

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim krytycznie ocenia ostatnie nowelizacje Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, uznając je za sprzeczne z Konstytucją RP i zasadami demokratycznego państwa prawa. W szczególności za niekonstytucyjne uznać należy przerwanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego i członków KRS, sposób powoływania sędziów - członków KRS, oraz wyeliminowanie udziału sędziów w procesie odwoływania i powoływania prezesów sądów powszechnych. Wskazane zmiany prowadzą do nadania władzy wykonawczej i ustawodawczej pozycji dominującej nad sądami i podważają zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej poprzez naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego z dnia 26.02.2018 r.

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego popiera uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 r. wyrażające sprzeciw co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, a także wyraża sprzeciw wobec odwołania w tym samym trybie prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Joanny Szczygielskiej, wiceprezesów tego sądu: Michała Krakowiaka oraz  Marcina Masłowskiego  i wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Katarzyny Trafisz.

Wyrażamy uznanie za godną postawę dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - sędziego Wioletty Sychniak oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Alicji Pońsko, które złożyły rezygnację z zajmowanych funkcji.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 27 lutego 2018 r.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z 27 lutego 2018 r.

 

Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niemieszczących się w standardach demokratycznego państwa prawnego i niemającego oparcia w Kostytucji RP działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do podporządkowania niezależnego sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym.

Uczestnicy Zgromadzenia deklarują poparcie dla wszystkich uchwał, jakie były podejmowane przez poszczególne ciała samorządu sędziowskiego, Forum Współpracy Sędziów, jak też organizacje i stowarzyszenia sędziowskie, a w szczególności Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i Stowarzyszenia Sędziów THEMIS.

Nowe przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zniosły zasadę udziału sędziów w procesie wyboru prezesów sądów, koncentrując w rękach Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, pełnię władzy w zakresie arbitralnego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Naszą najdalej idącą dezaprobatę budzą kolejne niekonstytucyjne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Nasz sprzeciw odnosi się również do praktyk egzekutywy w zakresie nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej związanej z funkcjonowaniem sądów w Polsce, opresyjnych działań względem sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – wyroki, dowolnej, nietransparentnej i dyskryminującej praktyki nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów, a zwłaszcza kobiety, zwracających się z takimi wnioskami, czy też utajniania list sędziów udzielających poparcia sędziom - kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy mają reprezentować całe środowisko sędziowskie.

Wszystko to sprawia, że niezależność sądownictwa stanowiąca podstawową gwarancję i immanentny fundament Państwa Prawa stała się fikcją, także poprzez pozbawienie sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów.

 

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości przejawiających się arbitralnym odwoływaniem w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, w tym wobec odwołania w dniu 8.01.2018 r. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu oraz Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl