LUDZIE

Niezawiśli sędziowie są po to, żeby kontrolować polityków. W krajach, w których sądownictwo jest sprawne i niezależne, można mówić co się myśli o rządzie, osoby pracownicze są godnie traktowane, a nasi bliscy mogą sami decydować jaką drogą życiową pójdą.

W Iustitii wiemy, że o niezależność sądów trzeba cały czas dbać. Wielu z naszych członkiń i członków to sędziowie powszechnie znani. Występujemy w mediach i wyjaśniamy, dlaczego demokracja to balans trzech władz, które powinny być od siebie niezależne.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Delegatów.

Honorowymi członkami Iustitii są: 

prof. Delaine R. Swenson (2005)
profesor prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także dyrektor i założyciel Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych. Pracował przez ponad 10 lat jako adwokat w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w sprawach cywilnych i karnych.

prof. Ewa Łętowska (2005)
profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN; członkini Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Rzecznik praw obywatelskich (1988–1992). W latach 1999–2002 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w latach 2002–2011 sędzia Trybunału Konstytucyjnego

prof. Adam Strzembosz (2018)
sędzia, nauczyciel akademicki związany głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990–1998), przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (1994–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.

sędzia John McClellan Marshall (2021)
amerykański sędzia w stanie spoczynku, honorowy prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor nagradzanych publikacji specjalizujący się w prawie procesowym.

sędzia Kees Sterk (2023)
sędzia sądu Zeeland-West-Brabant, profesor zarządzania europejskim wymiarem sprawiedliwości na Uniwersytecie w Maastricht (2023) 

<< Obejrzyj wystąpienie Keesa Sterka po otrzymaniu honorowego członkostwa.

prof. Marek Safjan (2024)
W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, napisanej pod kierunkiem Tomasza Dybowskiego. Habilitował się w 1990. Za pracę habilitacyjną pt. Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji wyróżniono go I nagrodą w konkursie czasopisma „Państwo i. W 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Został również absolwentem studium prawa porównawczego w Strasburgu. Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym i prawie medycznym. W latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2009–2024 sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

<< laudacja na cześć prof. Marka Safjana: https://youtu.be/uz_Vdr5nvxE?si=Ee37KFaLkTAHV3-x

Członkami Iustitii są m.in. sędziowie: