ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Projekty ustaw zmian w sądownictwie gotowe do uchwalenia

Wymiar sprawiedliwości znajduje się w głębokim i strukturalnym kryzysie. Lata 2015-2023 to zapaść sądownictwa. Przed 2015 r. było przeciętnie, w 2023 r. jest tragicznie. Postępowania sądowe trwają coraz dłużej – latami czeka się na uregulowanie spraw majątkowych, rozwód, przyznanie opieki nad dziećmi, podział majątku – w sądach rejonowych sprawy cywilne nieprocesowe trwają nawet 80% dłużej w stosunku do 2015 r. Sprawa gospodarcza w SO trwała w 2015 r. przeciętnie 14, a w 2023 r. 20 miesięcy. Sądy funkcjonują w archaicznym otoczeniu. Podczas gdy na świecie wdraża się rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w Polsce akta sądowe są nadal wyłącznie papierowe, a wnoszenie pism w formie elektronicznej jest niemożliwe. Obywatele, którzy muszą komunikować się z sądem według przestarzałych zasad, tracą czas i pieniądze. System jest oderwany od potrzeb obywateli, utrudnia działalność gospodarczą, uporządkowanie ważnych spraw rodzinnych i majątkowych. To narusza ich podstawowe prawo do rozpoznania sprawy przez niezwisły i bezstronny sąd, w rozsądnym terminie.

Politycznie wybierana Krajowa Rada Sądownictwa, polityczna kontrola nad stanowiskami prezesów sądów, upolitycznienie postępowań nominacyjnych, prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego przyniosły katastrofalne skutki. Postępowania trwają coraz dłużej, a wydane w nich orzeczenia narażone są na niestabilność, obywatele nie mają zaufania do instytucji sądowych i prawa, pojawia się zjawisko prawnego dualizmu. Naruszane są zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz członkostwa w Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Rodzi to dotkliwe skutki finansowe, które obciążają wszystkich Polaków: odszkodowania za przewlekłe postępowania, zablokowanie środków unijnych, odszkodowania zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Szeroka koalicja organizacji pozarządowych oraz prawników połączyła siły i stworzyła wspólną koncepcję tego, jak zbudować nowoczesne sądownictwo i prokuraturę. Jest to pakiet ustaw i rekomendacji towarzyszących, które rozwiązują kluczowe problemy systemu.

Projekty nie są projektami jakiejkolwiek opcji politycznej, to projekty społeczne, które powstały w ramach działań obywatelskich. Są wkładem środowisk prawniczych skupiających osoby świadome odpowiedzialności za losy kraju w budowanie nowoczesnego państwa prawa stojącego na staży wolności i praw wszystkich swoich obywateli. W ten sposób realizujemy wyzwanie, że rządy prawa to wszystkich sprawa.

Wstępne wersje projektów zostały zaprezentowane podczas Kongresu Prawników Polskich w Gdańsku 24 czerwca 2023r..

Prace zakończyły się. Poniżej przedstawiamy treść projektów z uzasadnieniami (pdf do pobrania). Projekty dostępne są również na stronie:

https://www.profinfo.pl/spoleczne-projekty-ustaw

Zapraszamy do lektury.

PROJEKT USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA

Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (PDF) do pobrania. 

Całość projektu w wersji angielskiej dostępna jest tutaj (kliknij tutaj- PDF)

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – jak żaden inny konstytucyjny organ państwa – jest powołana do ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zachowanie zaś niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma fundamentalne znaczenie dla realizacji prawa każdego do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Konstytucja, określając skład Krajowej Rady Sądownictwa, wskazuje, że KRS składa się z piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych (w art. 187 ust. 1 pkt 2). Parlament natomiast jest w składzie Rady reprezentowany przez czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów (art. 187 ust. 1 pkt 3). Nie da się zatem zaakceptować z konstytucyjnego punktu widzenia propozycji przeniesienia na organ władzy ustawodawczej kompetencji wyboru sędziów do KRS. Pierwszym celem uchwalonej ustawy jest zatem doprowadzenie do stanu zgodności z Konstytucją zasad wyboru sędziowskich członków KRS.

Drugim celem ustawy jest wyposażenie ukształtowanej na nowo KRS w kompetencje, które umożliwią jej wykonywanie zadań nałożonych przez ustawodawcę konstytucyjnego. Zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W dotychczasowym modelu ustrojowym nadzór administracyjny nad sądami sprawował Minister Sprawiedliwości. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, relacje między działalnością administracyjną a sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i udzielaniem ochrony prawnej muszą być ukształtowane z uwzględnieniem tego, że działalność administracyjna sądów ma charakter służebny względem ich podstawowej działalności, jaką są sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej. Organizacja administracji sądowej i sposób jej funkcjonowania mają tym samym wspierać prawidłowe sprawowanie przez sąd wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej. Kompetencje organów sprawujących nadzór nad działalnością administracyjną sądów nie mogą jednak prowadzić do ingerencji w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, zwłaszcza naruszać lub osłabiać niezawisłości sędziow‑ skiej (zob. wyrok TK z 7 listopada 2013 r., sygn. K 31/12, cz. III, pkt 4.3 i przywołane tam orzecznictwo). Powyższe założenia okazały się idealistyczne i ostatnie lata funkcjonowania tego nadzoru dowodzą, że nader często sposób jego sprawowania narusza lub osłabia niezawisłość (odwoływanie prezesów sądów w 2018 r. pod pretekstem wyników pracy, które dobierano wybiórczo, likwidacja wydziałów, których przewodniczącymi były osoby negatywnie oceniane przez ministra, tworzenie specjalnych wydziałów dla „wrażliwych politycznie” spraw, odwoływanie z delegacji sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami itp.). W tej sytuacji za konieczne należy uznać przekazanie istotnych kompetencji związanych z organizacją funkcjonowania władzy sądowniczej Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż tylko w ten sposób będzie można urzeczywistnić jej funkcję ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z nową ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych będą swego rodzaju „nową Konstytucją sądownictwa”, a w założeniu efektem synergii obu ustaw i zaproponowanych w nich rozwiązań ma być przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz wzmocnienie niezależności sądów (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Uchwalenie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest konieczne dla przywrócenia funkcjonowania w Polsce państwa prawa. Będzie to zarazem nowy rozdział w zakresie budowy nowoczesnego, otwartego na obywateli wymiaru sprawiedliwości.

PROJEKT USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

PROJEKT USTAWY PUSP (PDF) do pobrania.

Projekt usp

Instytucjonalna zapaść, która dotknęła sądownictwo powszechne, jest wynikiem niewydolności oraz nieprzygotowanych nowelizacji, prowadzących do nieprawidłowych rozwiązań legislacyjnych występujących w pięciu podstawowych obszarach:

 1. usytuowania sądów powszechnych w strukturze organów władzy państwowej,
 2. metod i sposobów zarządzania działalnością tych sądów,
 3. komunikacji między sądami powszechnymi a obywatelami,
 4. pozycji, struktury i zadań samorządu sędziowskiego,
 5. postępowania dyscyplinarnego prowadzonego względem sędziów.

Projekt w swych podstawowych założeniach zmierza do naprawy, przebudowy i modernizacji funkcjonowania sądownictwa powszechnego we wszystkich tych obszarach.

Do głównych celów projektu należą:

 1. zapewnienie rzeczywistej niezależności sądownictwa powszechnego od innych władz i jego odrębności organizacyjnej,
 2. unowocześnienie warunków prowadzenia działalności przez sądy powszechne i usprawnienie ich funkcjonowania, przede wszystkim w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach należących do drogi sądowej,
 3. otwarcie sądownictwa powszechnego na obywateli,
 4. zwiększenie wpływu samorządu sędziowskiego na funkcjonowanie sądów powszechnych,
 5. zmiana ustrojowego statusu sędziów sądów powszechnych,
 6. zreformowanie postępowania dyscyplinarnego w sposób zapewniający jego pełną rzetelność i transparentność

Ustawa objęta projektem została podzielona na sześć działów i zawiera trzy załączniki.

Dział I dotyczy sądów powszechnych i obejmuje przepisy ogólne oraz regulacje dotyczące organów sądów, samorządu sędziowskiego, organizacji sądów, koordynatorów działających w sądach okręgowych, monitorowania działalności sądów, środków służących zapewnieniu właściwego urzędowania sądów, rozpatrywania skarg i wniosków, ewaluacji działalności sądów oraz czynności sądów w ogólności.

Dział II odnosi się do sędziów sądów powszechnych i w jego ramach zostały uregulowane zagadnienia związane z powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego i wyznaczeniem miejsca urzędowania oraz ze statusem sędziego w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku służbowego, przeniesienia i delegowania oraz stanu spoczynku, a ponadto prawa i obowiązki sędziego oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sędziów.

Dział III został poświęcony udziałowi obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne.

Dział IV dotyczy referendarzy sądowych, asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądowych, kuratorów sądowych, biegłych sądów powszechnych, stałych mediatorów w sprawach rozpoznawanych przez sądy powszechne i rejestru mediatorów.

Dział V zawiera przepisy regulujące finansowanie działalności sądów powszechnych.

Dział VI obejmuje przepis końcowy dotyczący wejścia ustawy w życie.

Na proponowany w projekcie model niezależności i odrębności organizacyjnej sądownictwa powszechnego składa się kilka elementów. Osią tego modelu jest rozwiązanie, na mocy którego Krajowa Rada Sądownictwa zostaje włączona w proces zarządzania i organizowania działalności sądów powszechnych w zakresie, w jakim jest to potrzebne do zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez te sądy zadań polegających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniu innych czynności związanych z udzielaniem ochrony prawnej. Prowadzi to do ograniczenia kompetencji Ministra Sprawiedliwości w tej dziedzinie, przy pozostawieniu mu jednak istotnych kompetencji, które mogą być wykonywane przez organ władzy wykonawczej. Celem tego jest osiągnięcie stanu odrębności i niezależności sądów powszechnych od innych władz, jak wymaga tego art. 173 Konstytucji, a zarazem stworzenie nowych instytucjonalnych ram koniecznego odziaływania władzy wykonawczej na organizację działania władzy sądowniczej i zapewnienie przez to możliwości współdziałania z sądami i równoważenia ich kompetencji w tej dziedzinie.

PROJEKT USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

projekt ustawy o TK (kliknij tutaj – PDF) do pobrania

 

 

PROJEKT USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM 

PROJEKT ustawy o SN (kliknij tutaj – PDF) do pobrania.

Projekt został przedyskutowany i opracowany przez zespół sędziów Izby Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powołanych na stanowiska przed 2018 rokiem. 

W uzasadnieniu projektu:

Część rozwiązań prawnych dotyczących sposobu funkcjonowaniaczęść rozwiązań prawnych dotyczących sposobu funkcjonowania Sądu Najwyższego, wywodząca się jeszcze z ustawy o Sądzie Najwyższym z 2002 r., wymaga po upływie 20 lat nowego spojrzenia i modyfikacji w celu stworzenia warunków do sprawniejszej realizacji powierzonych mu konstytucyjnie funkcji, z uwzględnieniem standardów wynikających z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencjii art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych.

Rozwiązania zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym z 2017 r. mimo zaledwie kilkuletniego czasu obowiązywania były wielokrotnie nowelizowane, często z doraźnych przyczyn i w sposób naruszający podstawowe zasady legislacji. W połączeniu z przerwaniem kadencjii upolitycznieniem wyboru sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziły one do nie mającego historycznego precedensu i wciąż pogłębiającego się kryzysu w funkcjonowaniu polskiego Sądu Najwyższego. Potwierdzeniem tego kryzysu są nie tylko stwierdzone naruszenia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i przysługujących stronom postępowań gwarancji w związku z postępowaniami toczącymi się przed Sądem Najwyższym, lecz także stale postępujące wydłużanie się czasu rozpoznawania spraw. Stan ten pociągaza sobą dalece szkodliwe konsekwencje dla obywateli – stron postępowań,wiarygodności Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego, gospodarki, a także stabilności obrotu prawnegow ogólności.

Mankamenty ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r.są na tyle głębokie, że ich usunięcie może nastąpić tylko i wyłącznie przez uchwalenie nowej ustawy. Skorygowania wymaga zwłaszcza myśl przewodnia, która stanowiła swoistą kanwę ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r., a której treścią było dążenie do zwiększenia podatności Sądu Najwyższego na wpływy ze strony władzy politycznej i ograniczenie jegoorganizacyjnej i funkcjonalnej niezależności. Konieczne zmiany mają kompleksowy charakter i powinny odnosić się nie tylko do rozwiązań szczegółowych, lecz także do struktury Sądu Najwyższego. Powoduje to,że kolejna nowelizacja obowiązującej ustawy, w powiązaniu z liczbą jej dotychczasowych zmian, prowadziłaby do pogłębienia nieprzejrzystości stanu prawnego i nie odpowiadałaby wymaganiom techniki legislacyjnej.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym powinna stanowić element szerszego pakietu ustaw reformujących sądownictwo powszechne i administracyjne w celu dostosowania obecnych wadliwych rozwiązań ustrojowych do wymagań wynikających z zasad i wartości konstytucyjnych oraz zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 6 ust. 1 Konwencjii art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych.

Należy zadbać o to, aby projekty te były ze sobą spójne zarówno w płaszczyźnie konkretnych rozwiązań, jak i siatki pojęciowej. Odnosi się to w szczególności do relacji między ustawą o Sądzie Najwyższym i ustawą regulującą ustrój sądów powszechnych, ponieważ ustawa o Sądzie Najwyższym nie stanowi regulacji całościowej, odsyłając w zakresie nieunormowanym do przepisów ustawy normującej ustrój sądów powszechnych.

PROJEKT USTAWY O UREGULOWANIU SKUTKÓW UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA PODJĘTYCH W LATACH 2018-2024

PROJEKT USTAWY (kliknij tutaj – PDF) do pobrania do pobrania

Całość projektu w wersji angielskiej dostępna jest tutaj (kliknij tutaj – PDF)

Jednym z podstawowych założeń tego projektu jest ustabilizowanie sytuacji młodych sędziów sądów rejonowych.

Pozostali neo-sędziowie to w większości osoby, które będąc już sędziami przyjęły awans do wyższej instancji. Ustawa mówi jasno, że powrócą na poprzednie stanowiska, a konkursy należy powtórzyć.

Dla ludzi, którzy mają sprawy w sądach, ważne jest, aby wyrok był stabilny. Człowiek, który go wydaje nie może być kimś, kto złamał zasady, aby się tam znaleźć. Udział neo-sędziego w rozpoznaniu sprawy to ryzyko, że sprawa będzie uchylana i potrwa dwa razy dłużej. To trzeba jak najszybciej rozwiązać. Ponowny konkurs to rozwiązanie sprawiedliwe, bo jeśli ktoś zasługiwał na awans, to wygra uczciwą rywalizację (prof. Krystian Markiewicz).

Udostępnij:

 • Zakres dat:

 • Wybór kategorii:

Skip to content