Odpowiedź Stowarzyszenia Iustitia na Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawioną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej

link do dokumentu

Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują.

Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości[1] mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa.  Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy.  Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem  nawet prawdziwe, ale  sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo.

Czytaj więcej...

The response of the Polish Judges Association Iustitia to the White Paper on the Reform of the Polish Judiciary presented to the European Commision by the Government of the Republic of Poland

link to document

Courts in Poland need good and stable legislation, informed reforms and public confidence. Judges in Poland do not question the importance of improving judiciary procedures and structures; on the contrary, they have urged politicians to make reforms for years.

The White Paper on Judiciary reforms presented to you by the Polish Prime Minister could have been a point of departure for an open and unfettered debate on the desirable reforms. Unfortunately, the content of the document suggests that it is not designed to lay down the facts that make the case for change in the enabling legislation and the structure of the judiciary. Facts must be based on the truth, the whole truth and nothing but the truth. Meanwhile, the White Paper does not present the whole truth; some facts and linkages are ignored; some facts may sometimes be true but suggest false impacts. Hence, the document has a different objective than the stated one. We believe it has been drafted to disguise a political attack against independent judiciary.

Therefore, we present our response to the White Paper (further also as WP) which seeks to:

• explain and present facts that have already occurred;

• defend the reputation of Polish judges, who are indeed European judges as well.

Czytaj więcej...

Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie

 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
Z DNIA 16 MARCA 2018 r.

 

Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów - członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgodnie z art. 186 § 1 Konstytucji, ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przestał z dniem 7 marca 2018 r. spełniać swoją konstytucyjną rolę.

Czytaj więcej...

The Summary of Resolutions of General Assmeblies of Common Courts (Regarding Dismissal of Court Presidents and their Deputies)

The Minister of Justice, Zbigniew Ziobro, exercising his extraordinary powers given to him by virtue of Art. 17 (1) of the Act of 12 July 2017 on amending the Act on the Organisation of Ordinary Courts, dismissed 149 court presidents and vice presidents before the end of their term of office set in the statute.

In many cases these decisions were strongly criticised by the bodies of judicial self-government because they lacked substantive justification or because the justification provided contained incorrect information :

link do document

Czytaj więcej...

Stanowiska sędziów krytykujące realizację nadzwyczajnych uprawnień przez Min. Ziobro nadanych mu art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji niemal 150 prezesów i wiceprezesów sądów.

W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego uzasadnienia lub z uwagi na uzasadnienia zawierające nieprawdziwe informacje:

Czytaj więcej...

Zbiór dobrych praktyk nadzorczych

Najczęściej pojawiające się i najbardziej typowe działania administracji sądowej, które łatwo mogą prowadzić do naruszeń niezawisłości stały się podstawą do sformułowania, na zasadzie antytezy ,,Zbioru dobrych praktyk nadzorczych”. Ostatnie cztery tezy wskazują na najbardziej rażące formy ingerowania w niezawisłość.  Powstały one w wyniku prac Forum Współpracy Sędziów i zostały przesłane do KRS celem rozważenia podjęcia stosownej uchwały w tej materii .

Oto ich pełna treść:

DOBRE PRAKTYKI NADZORCZE (TEZY)

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl