Uchwała programowa - Nr 1 - XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

1. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec podważania pozycji ustrojowej sądów jako równorzędnej władzy, prowadzącego do faktycznego podporządkowania ich organom władzy wykonawczej. Dotyczy to w szczególności wszelkich prób ograniczania ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziów, w tym zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazu przenoszenia sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody, prawa do stanu spoczynku, prawa do wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu.

2. Zebranie Delegatów wyraża wolę kontynuowania akcji składania pozwów o zapłatę należnego wynagrodzenia, jak również podejmowania dalszych działań mających na celu wyrażenie niezadowolenia środowiska sędziowskiego wobec planowanych i wdrażanych zmian legislacyjnych. Zebranie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do wyboru sposobu działania w tym zakresie, nie wyłączając możliwości organizowania akcji protestacyjnych, w tym także ogłoszenia „tygodni bez wokandy".

więcej

Uchwała Nr 2 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z pojawiającymi się problemami w sprawowaniu nadzoru administracyjnego nad pracą sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań w celu stworzenia jasnych i jednolitych zasad nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez przewodniczącego wydziału, prezesa sądu, sędziego wizytatora, aby nadzór ten był zindywidualizowany i oparty na podmiotowym traktowaniu sędziego przez wszystkie osoby sprawujące nadzór.

więcej

Uchwała Nr 3 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie rozpoznania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów prawnych regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Uchwała Nr 69/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r.

Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się projektowi Ministra Sprawiedliwości reformy organizacji Sądownictwa polegającego na likwidacji 116 sądów rejonowych, a więc ponad 1/3 wszystkich sądów rejonowych w kraju. Podawane ekonomiczne uzasadnienie pomysłu przekształcenia samodzielnych sądów w ośrodki zamiejscowe jest niewystarczające. Przewidywane oszczędności są wątpliwe, a podawane dane niepełne.

Idea taniego państwa nie może realizować się w pomysłach drogich dla społeczeństwa. Państwo nie może uchylać się od swoich podstawowych powinności polegających na zapewnieniu powszechnego i dogodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Nie może być on sprawowany w oderwaniu od potrzeb społeczeństwa (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 13 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" solidaryzuje się ze związkami zawodowymi pracowników wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i wyraża poparcie dla celów organizowanej przez nie manifestacji w dniu 16 marca 2012 r. 

Stowarzyszenie podziela obawy związków zawodowych związane z planowanymi przez Ministra Sprawiedliwości zmianami w strukturze sądownictwa, które nie są poprzedzone należytą analizą rzeczywistych potrzeb oraz możliwych konsekwencji wprowadzanych rozwiązań. Forsowana wbrew opinii wielu podmiotów kolejna „reforma" nie tylko może ograniczyć realizację konstytucyjnego prawa do sądu, ale również powoduje narastające poczucie niepewności wśród osób zatrudnionych w sądach.

Czytaj więcej...

Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;
3) w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste;
4) w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

więcej

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl