Opinia "Iustitii" w sprawie projektów rozporządzeń o właściwości sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, związanych z nowelizacją u.s.p. przywracającą małe sądy, zniesione przez byłego ministra.

Były to projekty rozporządzeń:

 -  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych,

  - w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości innych sądów rejonowych,

 - w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,

 -  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Obszerną opinię, której większość dotyczy drugiego z rozporządzeń, przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy jego treść. 

Czytaj więcej...

Opinie "Iustitii" w sprawie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec projektów dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1)  w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach,

2) w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy, wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Poniżej przedstawiamy treść sporządzonych opinii.  

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie nowelizacji art.426 par.2 k.p.k.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2014r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do SSP IUSTITIA o zajęcie stanowiska w przedmiocie projektowanej zmiany przepisu art. 426 § 2 k.p.k. Senat RP proponuje, by przepis ten uzyskał brzmienie:

,,Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegawczego, nałożeniu kary porządkowej oraz w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego”.

 Poniżej opinia opracowana przez Zespół ds. Karnych SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie mediacji

20.08.2014 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Iustitia" i Zespołu, który przygotował pakiet rekomendacji dotyczący mediacji i arbitrażu, poddany publicznym konsultacjom na specjalnej platformie internetowej. Rozmowy były konstruktywne, niektóre nasze argumenty, wyrażone w poniżej opublikowanym stanowisku,  zostały przyjęte ze zrozumieniem. Świadczy to o rzeczowym przebiegu konsultacji. Zagadnienie budzi nasze zainteresowanie, gdyż jest nie tylko ważne dla problematyki rozwiązywania sporów, ale wiąże się  z działaniami sądów. Dlatego nadal będziemy uczestniczyć w obserwacji losów tego projektu, będącego przedmiotem żywej debaty różnych środowisk.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował opinię na temat Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej zgłoszonych do konsultacji publicznych na stronie http://konsultacje.gov.pl/node/3537

Poniżej prezedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu rozporządzenia o zgłaszaniu kandydatur na stanowiska sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

Wydanie tej opinii miało miejsce w okolicznościach nieco kontrowersyjnych. Podsekretarz stanu Michał Królikowski zwrócił się o opinię do "Iustitii" pismem z dnia 24 lipca 2014 r. i poprosił o wydanie opinii w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Jednakże pismo to zostało przefaksowane z ministerstwa do biura Stowarzyszenia dopiero w dniu 4 sierpnia 2014 r., po godzinie 14.00. Zamiast planowanych zapewne przez podsekretarza stanu czternastu dni na wydanie opinii, "Iustitia" miała zatem tylko trzy dni. Musieliśmy zwrócić na to uwagę, gdyż nie jest to pierwszy przypadek przedstawienia nam do zaopiniowania projektu aktu prawnego ze znacznym opóźnieniem w stosunku do oczekiwanego terminu wydania opinii, a takie zaniedbania albo wpływają ujemnie na merytoryczną treść opinii, albo uniemożliwiają sporządzenie jej w terminie.

A oto opinia "Iustitii".

Czytaj więcej...