Opinie "Iustitii" w sprawie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec projektów dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1)  w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach,

2) w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy, wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Poniżej przedstawiamy treść sporządzonych opinii.  

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie nowelizacji art.426 par.2 k.p.k.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2014r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do SSP IUSTITIA o zajęcie stanowiska w przedmiocie projektowanej zmiany przepisu art. 426 § 2 k.p.k. Senat RP proponuje, by przepis ten uzyskał brzmienie:

,,Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegawczego, nałożeniu kary porządkowej oraz w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego”.

 Poniżej opinia opracowana przez Zespół ds. Karnych SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie mediacji

20.08.2014 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Iustitia" i Zespołu, który przygotował pakiet rekomendacji dotyczący mediacji i arbitrażu, poddany publicznym konsultacjom na specjalnej platformie internetowej. Rozmowy były konstruktywne, niektóre nasze argumenty, wyrażone w poniżej opublikowanym stanowisku,  zostały przyjęte ze zrozumieniem. Świadczy to o rzeczowym przebiegu konsultacji. Zagadnienie budzi nasze zainteresowanie, gdyż jest nie tylko ważne dla problematyki rozwiązywania sporów, ale wiąże się  z działaniami sądów. Dlatego nadal będziemy uczestniczyć w obserwacji losów tego projektu, będącego przedmiotem żywej debaty różnych środowisk.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował opinię na temat Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej zgłoszonych do konsultacji publicznych na stronie http://konsultacje.gov.pl/node/3537

Poniżej prezedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu rozporządzenia o zgłaszaniu kandydatur na stanowiska sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

Wydanie tej opinii miało miejsce w okolicznościach nieco kontrowersyjnych. Podsekretarz stanu Michał Królikowski zwrócił się o opinię do "Iustitii" pismem z dnia 24 lipca 2014 r. i poprosił o wydanie opinii w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Jednakże pismo to zostało przefaksowane z ministerstwa do biura Stowarzyszenia dopiero w dniu 4 sierpnia 2014 r., po godzinie 14.00. Zamiast planowanych zapewne przez podsekretarza stanu czternastu dni na wydanie opinii, "Iustitia" miała zatem tylko trzy dni. Musieliśmy zwrócić na to uwagę, gdyż nie jest to pierwszy przypadek przedstawienia nam do zaopiniowania projektu aktu prawnego ze znacznym opóźnieniem w stosunku do oczekiwanego terminu wydania opinii, a takie zaniedbania albo wpływają ujemnie na merytoryczną treść opinii, albo uniemożliwiają sporządzenie jej w terminie.

A oto opinia "Iustitii".

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu ustawy o oświadczeniach majątkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię nt. projektu nowej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.

Opinia nasza nie jest w tej kwestii jedyną - ustawę opiniowała już Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (opinia tutaj) oraz Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet (opinia tutaj), a także Krajowa Rada Sądownictwa (opinia tutaj). Wszystkie opinie wskazują przede wszystkim na poważne zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa sędziów i prokuratorów, jeśli dojdzie do publikowania w internecie danych dotyczących ich osób. Oczywiście temat ten stał się też głównym punktem naszej opinii.

Treść opinii zaś przedstawiamy niżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie przywrócenia zniesionych sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy  przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie rozporządzenia już po napisaniu całego projektu może być spóźnione, a prawdopodobieństwo uwzględnienia stanowiska "Iustitii" będzie wówczas nikłe.

Czytaj więcej...