ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Podsumowanie istotnych zmian w obrocie zagranicznym w sprawach cywilnych – opinia.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia udostępnia Państwu opracowanie zmian w obrocie zagranicznym w sprawach cywilnych. Dokument został opracowany został przez sędzię Martę Knotz z Zespołu ds. Prawa Cywilnego. Niniejszy dokument udostępniamy nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Oznacza to, że wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z tego dokumentu, jednak nie może ten dokument być przeznaczony do celów komercyjnych.

Zmiany w obrocie zagranicznym

PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZMIAN
W OBROCIE ZAGRANICZNYM W SPRAWACH CYWILNYCH

 1. Dnia 1 lipca 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie doręczeniowe:
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (wersja przekształcona),
 • rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich sprawach, również wszczętych przed jego wejściem w życie i w stosunku do wszystkich państw UE
 • link do wyszukiwarki jednostek, informacji krajowych:

Europejski portal e-sprawiedliwość – Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona) (europa.eu)

 • rozporządzenie zastępuje dotychczasowe formularze dotyczące doręczeń nowymi, link do formularzy:

Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona) – formularze | European
e-Justice Portal (europa.eu)

 • wprowadza też nowe formularze oprócz dotychczasowych – dotyczące pomocy w ustaleniu adresu, informacji na temat stanu sprawy z wniosku o doręczenie oraz w przedmiocie poprawienia/uzupełnienia wniosku
 • rozporządzenie wprowadza możliwość zwrócenia się do organu zagranicznego z prośbą o ustalenie adresu za granicą i jednocześnie nakłada taki obowiązek na polskie sądy udzielania pomocy sądom unijnym w tym zakresie w Polsce,
 • rozporządzenie wprowadza możliwość zagranicznego doręczenia elektronicznego (na adres poczty elektronicznej) za zgodą i potwierdzeniem odbiorcy, gdy nasze prawo krajowe zezwala na takie doręczenie,
 • 21 rozporządzenia stanowi podstawę prawną obowiązku sądów rejonowych do wykonywania doręczeń pozasądowych (sądy wykonują doręczenia zagraniczne dokumentów mających znaczenie prawne na wniosek np. komorników lub obywateli, również gdy nie toczy się w tym zakresie żadna sprawa sądowa)
 • doręczenie przy pomocy u.r.d.e. (kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego) planowane jest dopiero na przyszłość, obecnie nie funkcjonuje,
 • w rozporządzeniu jest mowa o przekazywaniu informacji między sądami w zdecentralizowanym systemie informatycznym – system ten również jeszcze nie istnieje, planowane jest jego uruchomienie w 2025 roku.
 1. Dnia 1 lipca 2022 weszło też nowe rozporządzenie o dowodach:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (wersja przekształcona)
  • rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich sprawach, również wszczętych przed jego wejściem w życie i w stosunku do wszystkich państw UE z wyjątkiem Danii,
  • rozporządzenie zastępuje dotychczasowe formularze dotyczące dowodów nowymi, link do formularzy:

Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona) – formularze | European e-Justice Portal (europa.eu)

 • nowe formularze dotyczą uzupełnienia/poprawienia wniosku, potwierdzenia otrzymania zaliczki, informacji na temat stanu sprawy z wniosku o przeprowadzenie dowodu, wideokonferencji,
 • w rozporządzeniu uregulowano kwestię przeprowadzania wideokonferencji międzynarodowych jako podstawowego sposobu przeprowadzania dowodu z przesłuchania osoby, link do informacji o wideokonferencjach w państwach członkowskich

https://e-justice.europa.eu/405/PL/taking_evidence_by_videoconference?clang=pl

 • wideokonferencja jako sposób bezpośredniego przeprowadzenia dowodu za granicą wymaga każdorazowo zgody państwa obcego (również w przypadku wideokonferencji bez udziału organu zagranicznego – np. przy rozprawie zdalnej, kiedy przeprowadzamy dowody), o zgodę występujemy na formularzu, przy czym brak odpowiedzi w terminie oznacza udzielenie zgody.
 1. Dnia 1 lipca 2022 weszła też w życie zmiana rozporządzenia MS w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, ale nie w wersji pierwotnej. Nadal pisma w obrocie zagranicznym (poza UE) sądy rejonowe przesyłają za pośrednictwem Prezesa SO. Istotna zmiana dotyczy obowiązku poinformowania adresata, że sąd uznał jego odmowę odbioru korespondencji z uwagi na język za bezzasadną (§43 ust. 5).
 1. Dnia 1 sierpnia 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) – rozporządzenie ma zastosowanie tylko do spraw wszczętych od 1.08.2022 roku.

Aktualizacja z dnia 23 września 2022 roku

 • w dniu 8.09.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielając odpowiedzi na polskie pytanie prejudycjalne wyjaśnił w sprawie I C-188/22 wątpliwości co do interpretacji rozporządzenia dowodowego wskazując, iż nie jest wymagana zgoda państwa trzeciego na przeprowadzenie dowodu z zeznań na piśmie osób zamieszkałych za granicą; z uwagi na wskazaną w uzasadnieniu fakultatywność stosowania tego rozporządzenia można założyć, iż również prowadzenie rozpraw zdalnych z udziałem osób zamieszkałych za granicą nie wymaga zgody państwa trzeciego, o ile czynności takie wykonywane są dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu.
 • Link do orzeczenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62022CO0188&qid=1664278719264

Udostępnij:

 • Zakres dat:

 • Wybór kategorii:

Skip to content