Ustawa o jawności życia publicznego - uderzy również w Iustitię

Ustawa o jawności życia publicznego znajduje się obecnie w Rządowym Centrum Legislacji i jest na etapie konsultacji publicznych od dnia 5 grudnia 2017r. (numer wykazu RCL: UD314).

 W art. 39 pkt 1) stwierdzono, że:
"Osoba pełniąca funkcje publiczne, określone w art. 40, nie może:
1) być członkiem organu: 
a) zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego, 
b) zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
c) zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą".At. 40 tej ustawy w pkt 20 przypisuje sędziów i prokuratorów do katalogu osób objętych tą regulacją

, natomiast art. 76 ust. 1 nakazuje  w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru, powołania
na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje, w przypadku kolizji posiadania statusu funkcjonariusza publicznego o którym mowa w art. 40, wobec wykonywania funkcji, o których mowa w art. 39 

w przypadku braku decyzji o zrzeczeniu się funkcji w organie zarządzającym stowarzyszenia przez sędziego ustawa przewiduje nałożenie sankcji określonej w art. 76 ust.2 pkt 1)  w postaci uznania takiego działania za przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

40 organizacji pozarządowych krytycznie oceniło proponowaną ustawę: zbiorcze stanowisko i lista opinii

Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach

Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach

My, Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sędziowie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach podejmujemy następujące uchwały:

1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Decyzje te nie zawierają uzasadnienia i nie są podyktowane żadnymi przesłankami natury merytorycznej, gdyż wyniki Sądu Okręgowego jak i sądów rejonowych okręgu krakowskiego nie dawały podstaw do takich zmian.

Podkreślamy, że zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania sądów spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Obowiązki te, zarówno co do sędziów jak i pracowników biurowych, nie są od lat realizowane.

Nieuczciwe jest także powiązanie decyzji o odwołaniu prezesów z zatrzymaniem dyrektorów sądów, w sytuacji, gdy prezes sądu nie był uprawniony do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorem, który w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegał Ministrowi Sprawiedliwości. Nie do przyjęcia jest również zawieranie w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości treści

Czytaj więcej...

W dniu 7 grudnia 2017 r. NSA ogłosi wyrok w sprawie odmowy powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na trwających ponad 3 godziny rozprawach, rozpoznał skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 roku o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcia będą dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie orzeczeń nastąpi 7 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

                                                           

Czystki kadrowe w Małopolsce i Lubuskiem

Potwierdziły się informacje o odwołaniu przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i dwóch jego zastępców oraz Prezesów Sądów Rejonowych dla Krakowa Nowej Huty, Podgórza i Myślenic. 

Decyzję o odwołaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawiono w kontekście przeprowadzonych w tym samym dniu zatrzymań siedmiu dyrektorów sądów i ich natychmiastowego odwołania przez Ministra Sprawiedliwości, który powołuje, odwołuje i sam sprawuje nadzór nad dyrektorami sądów. Jako drugi powód odwołania wskazano niską efektywność Sądu Okręgowego w Krakowie i podległych mu Sądów Rejonowych.

Na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza powołano sędzię Irenę Bochniak, a na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty sędziego Bartłomieja Migdę. Obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przejął wiceprezes Mieczysław Potejko

Minister Sprawiedliwości również przed upływem kadencji odwołał prezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Na funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. powołano sędziego Sądu Rejonowego w Słubicach Jarosława Dudzicza, a na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim powołano sędzię orzekającą w tym sądzie Annę Kuśnierz-Milczarek.

Jako powód odwołania prezesów lubuskich sądów podano niską efektywność Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., który wg Ministra Sprawiedliwości w zestawieniu średniego czasu trwania postępowań zajął 296 miejsce na 318 sądów rejonowych w Polsce oraz brak nadzoru Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. nad tym sądem. 

Kolejni odwołani prezesi kwestionują rzetelność danych statystycznych wskazywanych przez Ministra Sprawiedliwości jako jeden z głównych powodów ich odwołania przed upływem kadencji. 

Odwołana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Morawiec zażądała usunięcia nieprawdziwego komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i mediom, które ją oszkalowały, ponieważ powiązanie jej odwołania z aferą korupcyjną w sądzie narusza jej dobra osobiste. Sędziowie przyjęli tę decyzję sędzi Beaty Morawiec owacją na stojąco. Ministerstwo Sprawiedliwości już odmówiło usunięcia komunikatu.

Sędzia Beata Morawiec podała, że wbrew ww. zarzutom, wyniki kierowanego przez nią sądu plasowały się w środku stawki sądów okręgowych w Polsce. Z kolei Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w zakresie wyników sprawności postępowania znajduje się obecnie nie w trzeciej, lecz w pierwszej setce wszystkich sądów rejonowych. 

Wiceminister Łukasz Piebiak zapowiedział zintensyfikowanie w najbliższym miesiącu wymiany kadrowej w sądach.

Z naszych informacji wynika, że przed odwołaniem prezesa sądu mają miejsce rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Jeśli sędziowie nie wyrażają zgody na przyjęcie funkcji prezesa, to zmiana kadrowa nie następuje. Dwoje prezesów przyjęło funkcje i krótko potem z niej zrezygnowało. Kolejni sędziowie przekonują się, że ww. działania kadrowe Ministra Sprawiedliwości, a wykonywane przez wiceministra Łukasza Piebiaka, nie dotyczą już tylko odległych sądów i sędziów, ale również ich samych. Zgromadzenia Ogólne kolejnych sądów podejmują uchwały krytycznie oceniające formę odwołania prezesów sądów, brak przygotowania nowych prezesów i nierzetelny przekaz medialny w tym zakresie.

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja