Apel ponad 300 prawników o zawetowanie ustaw o KRS i SN

APEL DO PREZYDENTA RP O ZAWETOWANIE NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA I USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Panie Prezydencie!

Wystosowaliśmy do Pana Prezydenta w dniu 21 lipca 2017 roku apel o niepodpisywanie trzech ustaw zmieniających gruntownie system wymiaru sprawiedliwości. Czujemy się w obowiązku ponowić nasze wystąpienie, gdyż dwie wówczas zawetowane ustawy – nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym – wrócą do podpisu Pana Prezydenta w nieco tylko zmienionym kształcie.

Uważamy, że uchwalone przez Sejm i Senat przepisy, szczególnie w szerszym kontekście innych zmian, w tym niezawetowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, są niezwykle niebezpieczne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa Polaków oraz ustroju demokratycznego państwa prawa, gdyż prowadzą do znacznego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. 

Zmiany zawarte w przyjętych projektach ustaw nie odpowiadają standardom konstytucyjnym cywilizacji zachodniej, które były wypracowywane przez długie lata ewolucji systemów prawnych. Byłoby olbrzymią szkodą, gdyby poprzez dopuszczenie do wejścia w życie tych ustaw Polska podjęła decyzję o zakwestionowaniu tego dorobku i postawiła się poza grupą demokracji uznających trójpodział władzy za fundament nowoczesnego państwa prawnego.

Za złe i szkodliwe uważamy rozwiązania takie jak upartyjnienie wyboru członków KRS poprzez sformalizowanie roli klubów poselskich w procesie wyłaniania kandydatów, wygaszenie kadencji Sędziów Sądu Najwyższego w tym określonej w Konstytucji kadencji Pierwszej Prezes SN, wprowadzenie naruszającej zasadę ne bis in idem skargi nadzwyczajnej oraz utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej, której kompetencje mają być rozszerzone na wszystkie zawody prawnicze. Uważamy, że co najmniej pierwsze trzy z tych rozwiązań są niekonstytucyjne. Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej dodatkowo naraża Polskę na postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które w naszym przekonaniu zakończą się porażką naszego kraju. Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie chodzi nawet o poszczególne rozwiązania, ale o ich całokształt, który w znacznym stopniu ograniczy niezawisłość sędziowską i niezależność sądów.

Wyrażamy obawę, że wejście w życie przedmiotowych ustaw może być istotną cezurą w najnowszej historii Polski. Władza sądownicza zacznie być kontrolowana przez władzę wykonawczą i ustawodawczą w stopniu nie tylko niedopuszczalnym na gruncie Konstytucji, ale również stawiającym nasz kraj poza głównym nurtem nowoczesnych państw demokratycznych. Jest dla nas oczywiste, że nowe regulacje – jeżeli wejdą w życie - spotkają się ze zdecydowanie negatywną reakcją naszych partnerów w Unii Europejskiej, gdyż nie odpowiadają standardom, do których przestrzegania Polska się zobowiązała, stając się członkiem Rady Europy, podejmując w ogólnonarodowym referendum suwerenną decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz uczestnicząc w przyjęciu i ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

Bardzo liczymy na to, że Pan Prezydent do tego nie dopuści. Dlatego apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i zawetowanie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.

Apel organizacji pozarządowych do Prezydenta RP o zawetowanie ustaw o KRS i SN

Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Po raz kolejny, w imieniu organizacji pozarządowych z całego świata, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności.

Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez Pana do Sejmu - jako konsekwencja historycznej decyzji z lipca 2017 r. - ponownie stwarzają zagrożenie dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do sądu.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

Wbrew Pańskim zapowiedziom, projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pewność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwarancje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 r. apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W imieniu sygnatariuszy,

 

Danuta Przywara

Prezes zarządu

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Sygnatariusze :

1. 5zdań

2. Akcja Demokracja

3. Amnesty International

4. B.a.B.e.

5. Civil Liberties Union for Europe

6. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi 

7. Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL, Chorwacja 

8. Documenta - Center for Dealing with the Past, Chorwacja

9. Fair Trials International, Wielka Brytania

10. FIDH (International Federation for Human Rights), Belgia

11. Forum Obywatelskiego Rozwoju

12. Fundacja "Przestrzeń dla edukacji"

13. Fundacja ePaństwo

14. Fundacja Frank Bold. Polska

15. Fundacja Greenpeace Polska

16. Fundacja im. Bronisława Geremka

17. Fundacja Panoptykon

18. Fundacja im. Stefana Batorego

19. Fundacja Liberté!

20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

21. Human Rights First, Stany Zjednoczone

22. Human Rights House Foundation, Norwegia

23. Human Rights Watch, Stany Zjednoczone

24. Hungarian Helsinki Committee, Węgry

25. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa 

26. Instytut Spraw Publicznych

27. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa

28. Komitet Obrony Demokracji

29. Kultura Niepodległa

30. Łańcuch Światła Poznań

31. Legal Resources Centre, Mołdowia

32. Litigation Association of NGOs Against Discrimination, Austria

33. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NCJM), Holandia

34. Obywatele RP

35. Ogólnopolski Strajk Kobiet

36. Otwarta Rzeczpospolita

37. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

38. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

39. Projekt:Polska

40. Rights International Spain, Hiszpania

41. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

42. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

43. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

44. Stowarzyszenie Klon/Jawor

45. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

46. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA 

47. Stowarzyszenie Sędziów Themis

48. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie

49. Wolne Sądy

50. Zielony Instytut

Sprawozdanie z konferencji "Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości" Kraków, 8 grudnia 2017 r.

W dniu 8 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencji towarzyszył zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji (MEDEL).

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński, który wskazał, że w obecnej dobie rozumienia funkcji

Czytaj więcej...

"Może być pan pozytywnym lub negatywnym bohaterem". Prof. Adam Strzembosz apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy

Portal wyborcza.pl opublikował apel prof. Adama Strzembosza do Prezydenta Andrzeja Dudy:

- Przejdzie pan do kart historii albo, jako człowiek, który bronił konstytucji, albo znajdzie się pan na kartach historii, jako pierwszy prezydent w wolnej Polsce, który pozwolił na złamanie konstytucji i sam się do tego przyczynił - mówi prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Trybunału Stanu. To apel do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustaw, które podporządkowują sądy politykom.

link do całego apelu: http://wyborcza.pl/10,82983,22772117,moze-byc-pan-pozytywnym-lub-negatywnym-bohaterem-prof-adam.html

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017 r. odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podczas zebrania przyjęto cztery uchwały, których treść przedstawiamy poniżej.

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja