Komunikat nr 4 Zespołu Informacyjnego SSP „Iustitia”

W związku z wypowiedziami wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Hajduka, który na konferencji prasowej w dniu 3.03.2015 r. stwierdził m.in., że Minister Sprawiedliwości nie ma i nigdy nie będzie miał technicznej możliwości wglądu w sądowe systemy teleinformatyczne oraz uznał, iż szkoda, że dopiero w czasie prac w sejmowej komisji jeden z posłów zgłosił poprawkę z zapisem dotyczącym uprawnienia ministra do przetwarzania danych osobowych, Zespół Informacyjny SSP „Iustitia” stwierdza co następuje:

1. Art. 175 a par.5 ustawy po  nowelizacji stanowi: Minister Sprawiedliwości ma dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie”. Jeśli nawet obecnie brak jest możliwości technicznych, aby ten dostęp realizować, po 1 czerwca b.r. konieczne będzie stworzenie takich możliwości, aby wykonać przepisy ustawy. Utworzenie  odpowiednich łączy nie jest kwestią skomplikowaną technicznie. Nie jest więc prawdą twierdzenie W. Hajduka, że minister nigdy nie będzie miał technicznej możliwości wglądu w sądowe systemy teleinformatyczne sądów. Przeciwnie – po wejściu w życie ustawy będzie musiał go mieć.

2. Nie jest prawdą twierdzenie wiceministra Hajduka, powtarzane zresztą po raz kolejny, że informacje dostępne w systemach są zanonimizowane. Skoro zgodnie z ustawą minister ma mieć dostęp do systemów informatycznych sądów, to będzie go miał w całości, włącznie z zawierającymi dane wrażliwe protokołami rozpraw, pełnymi wersjami orzeczeń i uzasadnień. Taki jest rzeczywisty skutek wprowadzonego przepisu i niezrozumiałe jest, że wiceminister Hajduk dotychczas tego nie zauważył,

3. Rzeczywisty przebieg procesu legislacyjnego wskazuje wyraźnie, że „poselska” poprawka w tym zakresie była inspirowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i nie mogła być zaskoczeniem dla wiceministra Hajduka.

Czytaj więcej...

Komunikat nr 3 Zespołu Informacyjnego SSP „Iustitia”

Z prawdziwym zdziwieniem przyjęliśmy oświadczenie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2.03.2015 r. opublikowane na stronie internetowej resortu w odpowiedzi na artykuł pani red. Ewy Siedleckiej „Ministerstwo sprawiedliwości czy inwigilacji” w Gazecie Wyborczej.

W praktyce sędziowskiej zdarza nam się spotykać sytuacje kiedy strony procesu „rozmywają”  problem odpowiadając nie na temat. Od poważnej publicznej instytucji, jaką powinno być Ministerstwo Sprawiedliwości, oczekujemy jednak zachowania rzetelności. Składanie przez ministerialnych urzędników tego typu oświadczeń  nie zmieni faktu, że znowelizowana ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nie tylko ogranicza niezależność władzy sądowniczej, ale także w istotny sposób ogranicza prawa obywatelskie.

Podtrzymujemy wszystko, o czym pisaliśmy już w poprzednim komunikacie. Przypominamy, że czym innym są sądowe systemy informatyczne, do których dostęp chce uzyskać Minister Sprawiedliwości, a zupełnie czym innym  powszechnie dostępny portal zanonimizowanych orzeczeń zamieszczonych w  Biuletynie Informacji Publicznej. Próba tłumaczenia, że minister zyska teraz dostęp do danych, które są już od dawna dostępne dla wszystkich obywateli, jest kuriozalna.

Kontrowersje wywołuje kwestia dostępu ministra do sądowych systemów informatycznych i baz danych, w których dane uczestników zanonimizowane nie są, z czego Ministerstwo doskonale zdaje sobie sprawę. W tej sytuacji powoływanie się na dodany art. 175e par. 3 u.s.p , który nie dotyczy sądowych systemów informatycznych i wskazanie, że orzeczenia będą anonimizowane, jest zupełnie nie na miejscu.

Czytaj więcej...

Komunikat nr 2 Zespołu Informacyjnego SSP "Iustitia"

W dniu 27 lutego 2015 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono odpowiedź na publikację prasową, która dotyczyła dostępu Ministra Sprawiedliwości do systemów informatycznych sądów i danych osobowych. W odpowiedzi tej zawarto m. in. tezę, że „Minister Sprawiedliwości potrzebuje informacji na temat efektywności pracy sądów w tym: ilość wokand, ich obciążenia, liczba załatwionych spraw, które są niezbędne do weryfikacji czynności nadzorczych prezesów sądów, a nie danych wrażliwych dotyczących uczestników postępowań".

Komunikat prasowy MS

Zespół Informacyjny SSP „Iustitia" stwierdza, co następuje:

Wszystkie dane dotyczące ilości wokand, ich obciążenia i liczby załatwionych spraw zawarte są w sporządzanych w sądach i udostępnianych Ministerstwu Sprawiedliwości statystykach. Minister już teraz uzyskuje regularnie takie informacje i nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że konieczne jest rozbudowanie jego kompetencji, by mógł je otrzymywać. Nadto z projektu ustawy nie wynika, by dostęp do sądowych systemów informatycznych miał być ograniczony jedynie do uśrednionych danych liczbowych. Tymczasem w systemach tych zawarte są informacje, których rodzaj, różnorodność i szczegółowość wykracza dalece poza charakter statystyczny. Przykładowo są tam protokoły ze spraw rozwodowych, podczas których omawiane są najbardziej intymne sprawy dotyczące pożycia małżeńskiego stron, kwestie dotyczące stanu  majątkowego obywateli, opinie biegłych dotyczące stanu zdrowia psychicznego uczestników postępowań i wiele innych wrażliwych danych. Nadal zatem nie wiemy, w jakim celu Minister Sprawiedliwości chce nadać sobie tak szerokie uprawnienia, gdyż nie sposób tłumaczyć tego koniecznością pozyskania danych, które znane są ministerstwu od wielu lat.

List otwarty sędziów do Prezydenta RP

Przyjęta właśnie przez Sejm ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680) czeka teraz na podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi w niej kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

Członkowie „Iustitii” opracowali projekt listu otwartego do Prezydenta RP. Zachęcamy sędziów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest kwestia obrony praw obywatelskich i niezależności władzy sądowniczej do podpisywania listu zawartego w poniższym linku i wysyłania go w formie pisemnej lub elektronicznej. Przekonajmy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do odrzucenia tej szkodliwej dla obywateli ustawy. 

Apel do Prezydenta RP

Apele o weto należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Fax: (48 22) 695-22-38

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Zespołu Informacyjnego SSP „Iustitia”

W odpowiedzi na informację Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka podaną na konferencji prasowej w dniu 24 lutego 2015 r. Zespół Informacyjny SSP „Iustitia” stwierdza, co następuje:

W swojej wypowiedzi na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości uznał kontrowersje wobec znowelizowanego przepisu art. 175a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczącego dostępu Ministra Sprawiedliwości do systemów informatycznych sądów i danych osobowych za nieporozumienie stwierdzając, że wspomniany przepis jest niezbędny do wykonywania efektywnego nadzoru zewnętrznego i nie zagraża niezawisłości sądów.  

Oświadczamy, że takie stanowisko nie odpowiada treści uchwalonych przepisów ani nie odnosi się do istoty zagrożenia dla wolności obywatelskich, jakie z tej nowelizacji wynika.

Zgodnie z treścią art. 175a u.s.p. po nowelizacji Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników uczestników postępowań sądowych i innych osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawarte w centralnych systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, a w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru zewnętrznego może zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Ma również dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie.

Istotą problemu, który przepis ten stwarza, nie jest zagrożenie niezawisłości sądów czy ryzyko wpływania na orzecznictwo sądów, lecz bezpośredni dostęp ministra i ministerialnych urzędników nie tylko do akt sprawy (co zapewnia im znowelizowana ustawa w art. 37g), ale także bezpośredni dostęp do systemów informatycznych sądów.

Czytaj więcej...

List do Senatorów RP

Do Senatu RP trafiła przyjęta przez Sejm RP ustawa zmieniająca ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk senacki 808).

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Posiedzenie obu komisji przewidziano na 28 stycznia. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało listy do członków komisji, których treść zamieszczamy także tutaj.

Czytaj więcej...