Sędziowie Apelacji Szczecińskiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 1 grudnia 2015 r.

Działając w trosce o zachowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, jako gwarancji praw i wolności obywateli, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w podstawy ustroju naszego Państwa. Przejawy tych działań upatrujemy w naruszaniu zasad tworzenia prawa  przy nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, podejmowaniu decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądów i trybunałów oraz podważaniu autorytetu sędziów poprzez całkowicie bezpodstawne przypisywanie im kierowania się względami politycznymi przy wydawaniu orzeczeń sądowych.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Senatorów, aby pomni złożonego ślubowania na wierność Konstytucji, powstrzymali się od takich działań, które prowadzą do naruszenia zakazu ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę orzeczniczą sądów i trybunałów oraz do podważania równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Sędziowie Apelacji Łódzkiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 30 listopada 2015 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraża głębokie zaniepokojenie i jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec trwających od kilku miesięcy działań zmierzających do osłabienia pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Działania te, inicjowane przez uczestników konfliktu politycznego, wyrażające się w uchwalaniu ustaw zmierzających do kształtowania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w pożądanym dla inicjatorów kierunku, naruszają standardy państwa prawa, podważając niezależność władzy sądowniczej oraz zaufanie do bezstronności sędziów Trybunału.

W pełni podzielamy podglądy Krajowej Rady Sądownictwa zawarte w uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. nr 1252/2015 o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928) oraz w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 listopada 2015 r. w przedmiocie trybu uchwalenia tejże ustawy.

Czytaj więcej...

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 24.11.2015 r.

Krajowa Rada Sądownictwa na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. podjęła uchwały istotne z punktu widzenia niezależności władzy sądowniczej, a dotyczące kwestii ostatniej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz wypowiedzi polityków w sprawie wyroku wobec byłego kierownictwa CBA.

W pierwszej z nich Rada skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928), uchwalonej z pominięciem opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Uchwała nr 1252

W drugiej z uchwał Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do przedstawicieli wszystkich władz i uczestników życia publicznego o powstrzymanie się od działań i wypowiedzi, które mogą wpływać na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny konfliktu dotyczącego sądownictwa konstytucyjnego i prawnych wątpliwości związanych z jego funkcjonowaniem.

 Uchwała nr 1253

 W trzeciej uchwale Rada wyraziła sprzeciw wobec wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej kierowanych  pod adresem sędziów, które zawierały personalny atak na sędziów i całkowicie niemerytoryczną krytykę wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji w sprawie byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Uchwała nr 1254

Nadto Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko, w którym wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec przeprowadzonej procedury poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze względu na to, że bezsprzecznie została naruszona istota procesu legislacyjnego, a przez to art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko KRS z 24.11.2015 r.  

Przypomnienie uchwały Zebrania Delegatów w Zegrzu

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przypominamy stanowisko, jakie przyjęło w dniu 31.05.2005 Zebranie Delegatów SSP "Iustitia"  odnośnie ówczesnego projektu ustawy, który następnie został uchwalony w dniu 25.06.2105 r.

Uchwała w sprawie projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża swój głęboki sprzeciw wobec planów zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dążących do dalszego upolitycznienia tego niezwykle ważnego organu władzy sądowniczej.

Wolą obywateli Rzeczypospolitej jest, aby zasiadali w nim wyłącznie prawnicy wybitni, nieskazitelnego charakteru i bezstronni politycznie. Tymczasem rezygnacja ze zmiany dającej gremiom prawniczym możliwość zgłaszania kandydatur oraz wprowadzenie innej, pozwalającej na to, aby sędzią Trybunału Konstytucyjnego mógł zostać każdy, kto ukończył studia prawnicze, nawet jeśli nigdy nie wykonywał pracy w jakimkolwiek prawniczym zawodzie, jest deprecjacją tych wymogów.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera w Polsce wyłącznie Sejm, a więc organ, którego pracę mają oni kontrolować. Już ten fakt uchybia zasadzie bezstronności Trybunału, jako że w innych krajach o ugruntowanej tradycji prawniczej sędziowie podobnych trybunałów desygnowani są w różny sposób i przez różne władze. Gdy Sejm będzie miał możliwość wybrania sędziów Trybunału w niemal dowolny sposób, uzyska pozycję strony procesu, która wedle własnego uznania wyznacza sędziego rozpoznającego jej sprawę.

Wyrażamy obawę, że Trybunał Konstytucyjny stanie się wkrótce organem złożonym wyłącznie z polityków wyznaczanych przez aktualnie rządzące partie. Konstytucyjna pozycja Trybunału jako organu badającego zgodność stanowionego prawa z ustawą zasadniczą jest osłabiona już w aktualnym stanie prawnym, a proponowane zmiany pogłębią zagrożenia w tym zakresie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ostrzega przed próbami odebrania obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej prawa do rozpoznawania ich spraw przez sędziów bezstronnych politycznie, nieskazitelnych moralnie i posiadających najwyższą wiedzę prawniczą.

  

Przypomnienie uchwały w sprawie wyboru sędziów TK

W związku z dużym nagłośnieniem kwestii konstytucyjności wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji  pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., przypominamy, iż w kwestii tej przyjęło stanowisko - jeszcze przed dokonaniem tego wyboru - Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na swoim inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r.

Poniżej prezentujemy treść uchwały, przyjętej jednogłośnie przez sygnatariuszy Porozumienia, wśród których jest także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", obecnie przewodniczące pracom Porozumienia.

Kolejne posiedzenie Porozumienia przewidziane jest na dzień 2 grudnia 2015 r. W programie obrad  jest przewidziane zajęcie się aktualną sytuacją wokół wyboru sędziów TK.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu "Iustitii" w związku z wypowiedziami polityków na temat sądu, sędziego i wyroku w "sprawie CBA"

W związku z ostatnimi wypowiedziami polityków dotyczącymi tzw. sprawy CBA, w której Prezydent RP wydał decyzję o ułaskawieniu czterech osób w trakcie toczącego się jeszcze postępowania sądowego w ich sprawie, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" uchwalił oświadczenie następującej treści.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej, dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości i jej poszczególnych przedstawicieli. Wypowiedzi te pojawiły się w kontekście ułaskawienia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę skazanych nieprawomocnymi wyrokami za przekroczenie uprawnień funkcjonariuszy publicznych, w tym byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W wypowiedziach tych bez żadnego uzasadnienia wiązano orzeczenie sądowe z kwestiami politycznymi, a sędziemu referentowi imiennie zarzucano brak bezstronności. 

Podkreślić należy, że przedmiotowe orzeczenie wydał niezawisły sąd, którego decyzja zawsze podlega kontroli instancyjnej – nota bene zainicjowanej i nadal trwającej w tej sprawie. Nie ma żadnych przesłanek by uznawać, że decyzja trzyosobowego składu orzekającego była motywowana politycznie. Postępowanie karne biegnie według terminarza regulowanego ustawami, nie zaś kalendarza wyborczego. Nie zostało dostrzeżone, że uzasadnienie wyroku, szczególnie w sprawach skomplikowanych, zawierających obszerny (liczony w dziesiątki tomów), nierzadko niejawny materiał jest procesem żmudnym. Nie jest możliwe, aby sądy powszechne w okresie wyborczym zawieszały swoją działalność, nie przeprowadzały rozpraw, nie wydawały wyroków i powstrzymywały się od ich uzasadniania. Ogłaszanie wyroków, czy też ich uzasadnień, musi odbywać się zgodnie z regułami kodeksowymi. 

Sądy nie są wolne od krytyki i jak wszystkie instytucje publiczne podlegają ocenie obywateli. Ale ton wypowiedzi najwyższych osób w państwie i stosowanie wobec sędziego argumentów ad personam to już ingerencja w wymiar sprawiedliwości, od czego władza wykonawcza zobowiązana jest się powstrzymać. Oczywiste jest, że wypowiedzi te i tak nie będą miały znaczenia dla sądu rozpoznającego sprawę in meriti, jednak nie można pomijać negatywnych skutków takich twierdzeń w sferze opinii publicznej.