Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 24.11.2015 r.

Krajowa Rada Sądownictwa na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. podjęła uchwały istotne z punktu widzenia niezależności władzy sądowniczej, a dotyczące kwestii ostatniej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz wypowiedzi polityków w sprawie wyroku wobec byłego kierownictwa CBA.

W pierwszej z nich Rada skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928), uchwalonej z pominięciem opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Uchwała nr 1252

W drugiej z uchwał Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do przedstawicieli wszystkich władz i uczestników życia publicznego o powstrzymanie się od działań i wypowiedzi, które mogą wpływać na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny konfliktu dotyczącego sądownictwa konstytucyjnego i prawnych wątpliwości związanych z jego funkcjonowaniem.

 Uchwała nr 1253

 W trzeciej uchwale Rada wyraziła sprzeciw wobec wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej kierowanych  pod adresem sędziów, które zawierały personalny atak na sędziów i całkowicie niemerytoryczną krytykę wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji w sprawie byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Uchwała nr 1254

Nadto Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko, w którym wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec przeprowadzonej procedury poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze względu na to, że bezsprzecznie została naruszona istota procesu legislacyjnego, a przez to art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko KRS z 24.11.2015 r.  

Przypomnienie uchwały Zebrania Delegatów w Zegrzu

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przypominamy stanowisko, jakie przyjęło w dniu 31.05.2005 Zebranie Delegatów SSP "Iustitia"  odnośnie ówczesnego projektu ustawy, który następnie został uchwalony w dniu 25.06.2105 r.

Uchwała w sprawie projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża swój głęboki sprzeciw wobec planów zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dążących do dalszego upolitycznienia tego niezwykle ważnego organu władzy sądowniczej.

Wolą obywateli Rzeczypospolitej jest, aby zasiadali w nim wyłącznie prawnicy wybitni, nieskazitelnego charakteru i bezstronni politycznie. Tymczasem rezygnacja ze zmiany dającej gremiom prawniczym możliwość zgłaszania kandydatur oraz wprowadzenie innej, pozwalającej na to, aby sędzią Trybunału Konstytucyjnego mógł zostać każdy, kto ukończył studia prawnicze, nawet jeśli nigdy nie wykonywał pracy w jakimkolwiek prawniczym zawodzie, jest deprecjacją tych wymogów.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera w Polsce wyłącznie Sejm, a więc organ, którego pracę mają oni kontrolować. Już ten fakt uchybia zasadzie bezstronności Trybunału, jako że w innych krajach o ugruntowanej tradycji prawniczej sędziowie podobnych trybunałów desygnowani są w różny sposób i przez różne władze. Gdy Sejm będzie miał możliwość wybrania sędziów Trybunału w niemal dowolny sposób, uzyska pozycję strony procesu, która wedle własnego uznania wyznacza sędziego rozpoznającego jej sprawę.

Wyrażamy obawę, że Trybunał Konstytucyjny stanie się wkrótce organem złożonym wyłącznie z polityków wyznaczanych przez aktualnie rządzące partie. Konstytucyjna pozycja Trybunału jako organu badającego zgodność stanowionego prawa z ustawą zasadniczą jest osłabiona już w aktualnym stanie prawnym, a proponowane zmiany pogłębią zagrożenia w tym zakresie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ostrzega przed próbami odebrania obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej prawa do rozpoznawania ich spraw przez sędziów bezstronnych politycznie, nieskazitelnych moralnie i posiadających najwyższą wiedzę prawniczą.

  

Przypomnienie uchwały w sprawie wyboru sędziów TK

W związku z dużym nagłośnieniem kwestii konstytucyjności wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji  pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., przypominamy, iż w kwestii tej przyjęło stanowisko - jeszcze przed dokonaniem tego wyboru - Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na swoim inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r.

Poniżej prezentujemy treść uchwały, przyjętej jednogłośnie przez sygnatariuszy Porozumienia, wśród których jest także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", obecnie przewodniczące pracom Porozumienia.

Kolejne posiedzenie Porozumienia przewidziane jest na dzień 2 grudnia 2015 r. W programie obrad  jest przewidziane zajęcie się aktualną sytuacją wokół wyboru sędziów TK.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu "Iustitii" w związku z wypowiedziami polityków na temat sądu, sędziego i wyroku w "sprawie CBA"

W związku z ostatnimi wypowiedziami polityków dotyczącymi tzw. sprawy CBA, w której Prezydent RP wydał decyzję o ułaskawieniu czterech osób w trakcie toczącego się jeszcze postępowania sądowego w ich sprawie, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" uchwalił oświadczenie następującej treści.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej, dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości i jej poszczególnych przedstawicieli. Wypowiedzi te pojawiły się w kontekście ułaskawienia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę skazanych nieprawomocnymi wyrokami za przekroczenie uprawnień funkcjonariuszy publicznych, w tym byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W wypowiedziach tych bez żadnego uzasadnienia wiązano orzeczenie sądowe z kwestiami politycznymi, a sędziemu referentowi imiennie zarzucano brak bezstronności. 

Podkreślić należy, że przedmiotowe orzeczenie wydał niezawisły sąd, którego decyzja zawsze podlega kontroli instancyjnej – nota bene zainicjowanej i nadal trwającej w tej sprawie. Nie ma żadnych przesłanek by uznawać, że decyzja trzyosobowego składu orzekającego była motywowana politycznie. Postępowanie karne biegnie według terminarza regulowanego ustawami, nie zaś kalendarza wyborczego. Nie zostało dostrzeżone, że uzasadnienie wyroku, szczególnie w sprawach skomplikowanych, zawierających obszerny (liczony w dziesiątki tomów), nierzadko niejawny materiał jest procesem żmudnym. Nie jest możliwe, aby sądy powszechne w okresie wyborczym zawieszały swoją działalność, nie przeprowadzały rozpraw, nie wydawały wyroków i powstrzymywały się od ich uzasadniania. Ogłaszanie wyroków, czy też ich uzasadnień, musi odbywać się zgodnie z regułami kodeksowymi. 

Sądy nie są wolne od krytyki i jak wszystkie instytucje publiczne podlegają ocenie obywateli. Ale ton wypowiedzi najwyższych osób w państwie i stosowanie wobec sędziego argumentów ad personam to już ingerencja w wymiar sprawiedliwości, od czego władza wykonawcza zobowiązana jest się powstrzymać. Oczywiste jest, że wypowiedzi te i tak nie będą miały znaczenia dla sądu rozpoznającego sprawę in meriti, jednak nie można pomijać negatywnych skutków takich twierdzeń w sferze opinii publicznej.

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie upowszechnianych projektów zmian prawa ustrojowego sądownictwa

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjął na zebraniu w dniu 7 listopada 2015 r. uchwałę dotyczącą rozpowszechnianych w ostatnim okresie i przekazywanych przez prasę projektów zmian prawa, które miałyby być realizowane w najbliższych latach. Chodzi naturalnie o projekty zmian dotyczących ustroju sądownictwa polskiego, zapowiadanych przez niektóre osoby publiczne jako pomysły przewidziane do niezwłocznej realizacji.

Z uwagi na fakt, że projekty te już są komentowane, Zarząd postanowił od razu zabrać w powyższej sprawie głos.

Uchwałę przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sędziowie w sprawie wynagrodzeń pracowników

Nie ustają kontrowersje odnośnie wynagrodzeń pracowników sądów. Co prawda Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało waloryzację wynagrodzeń pracowników w roku 2016, jednakże te propozycje są uznawane za niewystarczające. W dniu 24 września 2015 r. odbyła się w Warszawie akcja protestacyjna pracowników sądownictwa.

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty płacowe pracowników sądów. Uchwałę w tym zakresie podjął Zarząd „Iustitii”:  Treść uchwały

Docierają również do nas kolejne uchwały podejmowane przez organy samorządu sędziowskiego. Tym razem przedstawiamy poniżej uchwały: Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...