Spotkania z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniach 25 kwietnia 2016r. i 16 maja 2016r. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz brał udział w spotkaniach przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z przedstawicielami  stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis, Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
 
Przedmiotem rozmów były obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości -  święta wszystkich prawników i podmiotów współpracujących z sądami, ustanowionego w rocznicę tragicznej śmierci Pana sędziego Giovanniego Falcone. Uczestnicy spotkań omówili bieżące problemy wymiaru sprawiedliwości. Zwrócili uwagę na brak konsultacji i informacji o projektowanej reformie sądownictwa. Ocenie został poddany projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia odnoszące się do projektowanych zmian w tej ustawie przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Poruszono kwestię apeli stowarzyszeń sędziowskich i zgromadzeń ogólnych sądów, przedstawionych w postaci uchwał, wzywających organy władzy państwowej do poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz i wynikających z niej zasad: niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Komunikat o treści stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w przedmiocie projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

I.                   SSP „Iustitia” popiera projektowaną demokratyzację zasad wyboru spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, czego konsekwentnie domagało się od dłuższego czasu. Wątpliwości może jednak budzić trafność sposobu określania okręgów wyborczych. Należy rozważyć inne możliwości ich ukształtowania, na przykład powiązanie terenu okręgu wyborczego z obszarem apelacji. Popieramy zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu, z członkostwem w Radzie.

II.                SSP ,,Iustitia” negatywnie ocenia projekt powierzenia Prezydentowi wyboru kandydata, który zostanie powołany do pełnienia urzędu sędziego. Według Konstytucji Prezydent nie ma prerogatywy wyboru kandydatów na sędziów, a jedynie powierzono mu ceremonialny akt powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowisko sędziowskie jest szczegółowo unormowana w przepisach ustawy o KRS. Pozwala ona na dokonanie przez Radę wszechstronnej oceny wszystkich kandydatów, dokonanie wyboru najlepszego kandydata i zredukowania do minimum błędu w wyborze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość odwołania się kandydata od negatywnej opinii do Sądu Najwyższego. Prezydent, w odróżnieniu od KRS, nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego osób, które się o to ubiegają, może więc arbitralną decyzją zniweczyć słuszny wybór Rady, dokonany po wnikliwym zbadaniu sprawy, a od decyzji Prezydenta odwołanie nie jest już przewidziane.

III.             Stowarzyszenie ocenia negatywnie projekt przepisu o wygaśnięciu kadencji obecnych wybieranych spośród sędziów członków Rady. Rozwiązanie to nie daje się pogodzić z przepisem Konstytucji o czteroletniej kadencji sędziów wybranych na członków Rady.

 

Pełna treść opinii jest dostępna po kliknięciu w "czytaj więcej":

 

Czytaj więcej...

Mediatorzy w obronie szacunku

Male nostro iure uti non deremus

MEDIATORZY W OBRONIE SZACUNKU DLA PRAWA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jako środowisko mediatorów, które od 27 lat - jak korzenie traw (wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi) buduje fundament państwa obywatelskiego, pomimo wielu przejawów niesprawiedliwego państwa które znamy z przeszłości, zachęcamy do budowania zaufania społecznego i do ochrony wartości dialogu.

STAJEMY SOLIDARNIE OBOK STOWARZYSZEŃ SĘDZIÓW: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce. Nie sprzeciwiamy się nikomu ani niczemu, ale DOMAGAMY SIĘ SZACUNKU DLA SĘDZIÓW I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - bo jest on również źródłem dobra i ochrony obywateli.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 47 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 Konstytucji RP stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio,  postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:

Kolegium NSA apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie w swoim orzecznictwie korzystały z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego,

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznik prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

My Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.

Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.

Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” 

Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Przemówienie I Prezes Sądu Najwyższego z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Spotykamy się w trudnych dla prawników czasach. Dlatego też proszę wybaczyć, że – rezygnując z wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom – nie będę wygłaszał typowego przemówienia na temat judykatury TK oraz wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj na bok. W chwili bowiem, kiedy przychodzi nam mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, trzeba przypominać o rzeczach podstawowych i sięgać do nagromadzonych doświadczeń, i na tej podstawie poszukiwać rozsądnych rozwiązań. I o tym powinniśmy w tym gronie dyskutować.

Czytaj więcej...