ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zespół ds. Prawa Karnego

Przewodniczący:  Jakub Kościerzyński (Bydgoszcz)

Kontakt mailowy: zespol.karny@iustitia.pl

Historia zespołu:

Zespół problemowy ds. prawa karnego rozpoczął swoją działalność faktycznie na kilka lat przed oficjalnym powołaniem, gdy w 2002 r. Stowarzyszenie otrzymało propozycję udziału w pracach Nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu RP kierowanej przez wicemarszałka Sejmu Janusza Wojciechowskiego, zajmującej się zmianami kodeksów. Podczas prac nad zasadniczą nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która została wprowadzona od 1 lipca 2003 r. i zmieniła niemal jedną trzecią tego kodeksu, Zarząd Stowarzyszenia powołał zespół mający uczestniczyć w pracach Komisji. Zespół kierowany był przez Konrada Minkiewicza, a w jego skład wchodzili także Maciej Strączyński i Lech Wiśniewski oraz Artur Ozimek (Lublin).

Podczas prac nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego, w której uczestniczyli czterej pierwsi członkowie zespołu, udało się wprowadzić do ustawy zmiany całkowicie nowe, niejako autorskie, w ogóle nieprzewidywane w projekcie ustawy. Na podstawie problemów występujących w praktyce zaproponowano np. przyjęte zmiany art. art. 100 § 6, 143 § 1 pkt 10, 351 § 1, 354 pkt 2, 387 § 1 i 439a, udało się też doprowadzić do rezygnacji z niektórych zmian, niekorzystnych dla sprawności postępowania. Efektem prac zespołu było też powierzenie przez komisję sejmową Maciejowi Strączyńskiemu ostatecznej redakcji rozdziału 53 kodeksu, gdy zespół zaproponował wprowadzenie do ustawy obowiązującego obecnie terminu „wyrok nakazowy” (według pierwotnego projektu ustawy sąd miał „orzekać wyrokiem nakaz karny”).

Dalsze prace Nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej, kierowanej już wówczas przez posła Cezarego Grabarczyka, dotyczyły zmian w kodeksie karnym. Członkowie zespołu (powiększonego o Bożenę Majgier-Strączyńską) zdążyli opracować stanowisko i wziąć w pracach komisji niewielki udział, ale prace te szły w Sejmie powoli, zaś w 2005 r. zakończenie kadencji Sejmu i wybory przerwały de facto współpracę. Nowy Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i nowa większość sejmowa nie widzieli dla „Iustitii” miejsca przy zmianach prawa karnego. Zespół, kierowany nadal przez Konrada Minkiewicza, otrzymywał wprawdzie do konsultacji projekty zmian w zakresie praa karnego, opracowywał opinie i przekazywał je Ministerstwu Sprawiedliwości, ale o opinie takie zwracano się na ogół w ostatniej chwili, a potem nie brano ich pod uwagę. W efekcie w trakcie dwuletniej kadencji sejmowej 2005 – 2007 działanie zespołu nie przynosiło efektów, nie z winy jego członków.

W roku 2007 nowy Zarząd Stowarzyszenia nadał wreszcie Zespołowi ds. Prawa Karnego formalny status zespołu programowego Stowarzyszenia. Ustalono skład zespołu (który nadal jest otwarty dla chętnych) i uzyskano obietnicę Ministerstwa konsultowania z „Iustitią” projektów zmian w prawie karnym. Kierowanie zespołem przejął „z urzędu” Maciej Strączyński jako wiceprezes Stowarzyszenia i został upoważniony do reprezentowania „Iustitii” w pracach sejmowych nad prawem karnym.

Następnie zespół opiniował kolejne projekty zmian w prawie karnym przedstawiane „Iustitii”.

W lutym 2010 r. w związku z objęciem funkcji Prezesa Stowarzyszenia Maciej Strączyński zrezygnował z kierowania zespołem, pozostając w jego składzie: funkcję przewodniczącej powierzono Barbarze Nowackiej.
Po rozwiązaniu w kwietniu 2011 r. Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa podjęto decyzję, że część jego zadań przejmie Zespół ds. Prawa Karnego, którego przewodnictwo objął w związku z tym Jacek Przygucki – dotychczasowy przewodniczący rozwiązanego zespołu.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content