ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zespół ds. Monitorowania Postępowań Dyscyplinarnych i Immunitetowych

Piotr GąciarekPrzewodniczący: Piotr Gąciarek

Kontakt mailowy: zespol.monitoringu@iustitia.pl

Plan pracy zespołu:

1. Udzielanie pomocy sędziom, przeciwko którym toczą się lub mogą się toczyć sprawy dyscyplinarne i o uchylenie immunitetu oraz asesorom w przypadku postępowań dyscyplinarnych np. poprzez analizę zgłoszonych spraw dyscyplinarnych, opracowywanie strategii postępowań, udzielenie obrony (zasadność udzielenia pomocy oraz forma tej pomocy zależy od opinii zespołu).
2. Przedstawianie zarządowi spraw, w których w ocenie zespołu, należy udzielić pomocy sędziemu (asesorowi) w formie obrońcy oraz spraw, w których SSP Iustitia powinna zgłosić udział jako organizacja społeczna (art. 90 k.p.k.).
3. Ustalenie ilości postępowań dyscyplinarnych wywołanych ingerencją osób, mających wobec sędziów (asesorów) uprawnienia w zakresie nadzoru, w obowiązki należące do sfery niezawisłości sędziowskiej oraz toczących się postępowań o uchylenie immunitetu, w których zachodzi podejrzenie działania prokuratury na zlecenie polityczne, stanowiących ingerencję w niezawisłość sędziowską lub u których podłoża leży chęć zastraszenia środowiska sędziowskiego przez nieuzasadnione wszczynanie postępowań.
4. Nawiązanie – w razie potrzeby – współpracy z Fundacją Helsińską celem prowadzenia analizy procesu pod kątem przestrzegania standardów rzetelnego procesu oraz zapewnienia ewentualnej pomocy prawnej obwinionym sędziom (asesorom).
5. Nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi sędziów i przedstawienie na forum międzynarodowym przypadków szczególnie drastycznego naruszania zasad niezawisłości sędziowskiej przez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych.
6. Analiza rozwiązań dotyczących postępowań dyscyplinarnych państw Unii Europejskiej i innych.
7. Czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów u.s.p. o postępowaniu dyscyplinarnym.
8. Składanie sprawozdania z przebiegu postępowań zarządowi Stowarzyszenia.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content