Uchwała Programowa XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA z 13 kwietnia 2008 r.

1. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do opracowania długofalowej strategii zmierzającej do uczynienia zawodu sędziego "koroną zawodów prawniczych".

2. W celu realizacji powyższego zobowiązania Zebranie Delegatów zaleca Zarządowi powołanie specjalnego zespołu problemowego, ewentualnie powierzenie powyższych prac zespołowi problemowemu ds. statusu sędziego.

3. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do opracowania precyzyjnej strategii dotyczącej kształtowania wynagrodzeń sędziów, w tym rozważenia zwrócenia się do konstytucjonalistów o opinię prawną w sprawie możliwości występowania z pozwami do sądów pracy bezpośrednio w oparciu o Konstytucję.

4. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do rozważenia zwrócenia się do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761 ze zm.), w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, jest zgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji) i zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz z art. 7a pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169).

5. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z następującą petycją do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego:

„Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wnioskuje o zobowiązanie odpowiednich organów państwa polskiego do opracowania i uchwalenia rozwiązań prawnych w zakresie kompleksowej reformy sądownictwa polskiego z uwzględnieniem poniższych podstawowych aspektów:

1) Ograniczenia kognicji sądów polskich, zgodnie z zaleceniami nr (86) 12 Komitetu Ministrów dotyczącymi środków zapobiegania nadmiernemu obciążeniu sądów i jego zmniejszenia, poprzez wyeliminowanie z sądów spraw niespornych i spraw mniejszej wagi i przekazanie ich kompetencjom referendarzy i notariuszy, uproszczenie procedury w sprawach mniejszej wagi, poszerzenie kompetencji referendarzy i asystentów sądowych, które to działania pozwolą zmniejszyć obecne nadmierne obciążenie sędziów czynnościami niezwiązanymi z wymierzaniem sprawiedliwości i utrzymać liczbę sędziów na średnim poziomie europejskim w stosunku do liczby mieszkańców.

2) Wytyczenia zasad ustalania drogi kariery zawodowej sędziów, jasnych i obiektywnych kryteriów awansu, dochodzenia do zawodu sędziowskiego, pozyskiwania i zatrzymywania w zawodzie najzdolniejszych sędziów, zapewnienia systemu szkolenia oraz mechanizmów gwarantujących specjalizację przedmiotową sędziów w celu podniesienia poziomu orzecznictwa i przyspieszenia biegu postępowań sądowych, co powinno wspomóc realizację prawa obywatela do rzetelnego procesu zgodnie z art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd zgodnie z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

3) Określenia ustawowych, przejrzystych zasad wynagradzania sędziów poprzez uniezależnienie wynagrodzeń od dotychczas obowiązującej zasady ustalania ich decyzjami politycznymi władzy wykonawczej i ustawodawczej, stworzenie regulacji kształtujących waloryzację wynagrodzeń sędziów w oparciu o obiektywne kryteria - np. powiązanie ich wzrostu ze stopniem rozwoju polskiej gospodarki lub w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej - i zagwarantowanie, aby poziom uposażeń sędziowskich był współmierny do godności urzędu i ciężaru odpowiedzialności, zgodnie z zaleceniami nr (94) 12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczącymi niezawisłości, sprawności i roli sędziów z 1994 r.

4) Zobowiązania polskiego rządu do podjęcia pilnej inicjatywy ustawodawczej w kierunku zniesienia licznych narzędzi prawnych ulokowanych w ustawie ustrojowej dotyczącej sędziów oraz przepisach wykonawczych, umożliwiających nadmierne wpływanie przez organy administracyjne sądów (zwłaszcza prezesów) na tok postępowań sądowych poprzez bieżącą lub okresową kontrolę toku postępowania w sprawach indywidualnych, co w praktyce daje bardzo szerokie pole do nadużyć w postaci pozornego dyscyplinowania sędziów, ograniczając w ten sposób zasadę niezawisłości sędziowskiej.

6. Zebranie Delegatów negatywnie opiniuje projekt zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych znoszący awanse poziome oraz nie popiera projektu wprowadzenia instytucji sędziego mianowanego na czas określony oraz sędziego grodzkiego.