Uchwała XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 13 kwietnia 2008 r.

1. Zebranie Delegatów SSP Iustitia obradujące w dniach 11-13 kwietnia 2008 r. zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwości następujących postulatów:

a) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia do dnia 15 maja 2008 r. oświadczenia o podjęciu prac legislacyjnych nad zapewnieniem dojścia do zawodu sędziego jako tzw. korony zawodów prawniczych,

b) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia przez Ministra Sprawiedliwości do dnia 15 maja 2008 r. programu kontynuowania prac nad modelową zmianą systemu wynagrodzeń sędziów odrywającą podstawę wynagrodzenia od sztucznie ustalonej kwoty bazowej,

c) potwierdzenie przez Ministra Sprawiedliwości do dnia 15 maja 2008 r. przyjęcia przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych gwarantującej podwyższenie kwoty bazowej wynagrodzeń o 25 % od 1 stycznia 2009 r., zaproponowanej w projekcie ustawy z dnia 28 lutego 2008 r., opracowanym w Ministerstwo Sprawiedliwości,

d) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia do dnia 15 maja 2008 r. zapewnienia o zachowaniu tzw. awansu poziomego lub alternatywnego wprowadzenia kolejnych dwóch stawek awansowych po 15 i 20 latach.

2. W przypadku nie uwzględnienia powyższych postulatów Zebranie Delegatów wyznacza w dniu 30 maja 2008 r. formę protestu w postaci „dnia bez wokandy" i zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do ogłoszenia i przekazania opinii społecznej charakteru oraz przyczyn tego protestu a także zaplanowania i koordynacji dalszych form akcji protestacyjnej.