Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 17 maja 2008 r. ogłaszająca 30 maja 2008 r. dniem bez wokandy

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z ubolewaniem stwierdza, że żaden z postulatów zawartych w uchwale XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów z dnia 12 kwietnia 2008 r., o których uwzględnienie apelowaliśmy w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, nie został uwzględniony w pracach prowadzonych w Ministerstwie, dotyczących dojścia do urzędu sędziego i sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich.

     W związku z tym, realizując uchwałę zebrania delegatów, wskazujemy dzień 30 maja 2008 r. jako dzień bez wokandy, apelując równocześnie do sędziów, aby we własnym sumieniu i z pełnym poczuciem odpowiedzialności podejmowali decyzje dotyczące uczestnictwa w tym proteście. Naszym celem nie jest bowiem opóźnianie toczących się procesów, chcemy jedynie zwrócić uwagę społeczeństwa i rządzących na autentyczne problemy wymiaru sprawiedliwości. Prawo do sprawnego i niezawisłego sądu jest jednym z podstawowych praw obywateli. Nasze działania zmierzają do tego, aby sądy miały rzeczywiste możliwości realizowania tego prawa.

     Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niekonstytucyjności orzekania przez asesorów, stworzył niepowtarzalną szansę ukształtowania takiego modelu kariery sędziowskiej, który czyniłby z niego prawdziwą koronę zawodów prawniczych. Działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości i Radę Ministrów nie rozwiązują w istocie żadnego z istniejących obecnie problemów.

     Jakość korpusu sędziowskiego jest jednym z elementów decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu państwa prawa. Wysokość wynagrodzenia sędziego zależy wyłącznie od państwa, w imieniu którego feruje on wyroki. Powinna ona odpowiadać godności sprawowanego przez niego urzędu. Dlatego też sposoby dochodzenia do urzędu sędziego i kształtowania wynagrodzeń sędziowskich muszą stać się przedmiotem całościowej reformy. 

     Nasz protest nie doprowadzi do zapaści sądownictwa - on ma tej zapaści zapobiec.

                                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                      w/z

                                                                              Maciej Strączyński

                                                                      Wiceprezes Stowarzyszenia