Uchwała Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 12 maja 2008 r.

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" apeluje do wszystkich sędziów o czynny udział w akcji przesyłania petycji do organizacji skupiających sędziów w krajach Unii Europejskiej oraz stojących na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organizowanej i przygotowanej przez kilkusetosobową grupę sędziów z całej Polski - uczestników FORUM sędziów na stronie internetowej: www.sedziowie.net (lub www.maxima.webd.pl)

Zamieszczono na tej stronie adresy tych instytucji, instrukcję przesyłania petycji drogą elektroniczną, a petycję przygotowano w kilku oficjalnych językach Unii.

Jednocześnie zarząd zachęca wszystkich sędziów, którym leży na sercu dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości i pozycja ustrojowa polskich sędziów, o aktywne uczestnictwo w pracach tego FORUM.

            Zarząd zwraca uwagę, że postulaty Sędziów wyrażone w liście otwartym skierowanym w styczniu 2008 r. do przedstawicieli Władzy Wykonawczej, a podpisanym przez kilka tysięcy polskich sędziów - zostały zbagatelizowane. Premier publicznie zdystansował się od propozycji Ministra Sprawiedliwości podwyższenia o 25% stawki bazowej w oparciu, o którą ustalane jest nasze wynagrodzenia, tłumacząc to po raz kolejny trudną sytuacją budżetu. Oznacza to dalsze zmniejszanie realnej płacy sędziego. Zagraża to  statusowi sędziów, gdyż ich wynagrodzenia, szczególnie w Sądach Rejonowych, stanie się na tyle niskie, że nie tylko nie będzie ich można porównywać z uposażeniami przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, czy też z wynagrodzeniami osiąganymi na rynku usług prawniczych, ale wręcz zrównają się z płacami osiąganymi przez pracowników fizycznych w takich zawodach jak kierowca, murarz. Frustracja spowodowana brakiem radykalnej poprawy statusu materialnego już sprawia, że część doświadczonych sędziów rozważa rezygnację z urzędu, a istniejący poziom wynagrodzeń zachęci do ubiegania się o to stanowisko osoby o przeciętnej wiedzy prawniczej.

            Taka postawa władzy wykonawczej i ustawodawczej naszego kraju uzasadnia konieczność poszukiwania pomocy w rozwiązaniu problemu uposażeń sędziowskich w organizacjach sędziowskich innych krajów Unii Europejskiej oraz we władzach Unii. W petycji tej zwracamy się także z propozycją podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu wydanie aktu prawnego dotyczącego statusu sędziów, który byłby wiążący dla Państw Członkowskich UE. Dotychczasowe regulacje nie chronią sędziów przed działaniami Władzy Ustawodawczej i Wykonawczej mającymi na celu osłabienie pozycji osób sprawujących Wymiar Sprawiedliwości i prowadzącymi w niektórych krajach do naruszenia formalnie obowiązującej we wszystkich europejskich demokracjach zasady trójpodziału władz oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów.