Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

UCHWAŁA Nr 3

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

 w sprawie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej uważają za szkodliwą  nową ustawę o Sądzie Najwyższym.

Została ona przygotowana z naruszeniem reguł tworzenia prawa, bez szerokich konsultacji społecznych, z pominięciem krytycznych opinii naukowych oraz stanowisk organizacji prawniczych i akademickich.

 

Zmiany w niej przyjęte budzą szczególne zastrzeżenia w zakresie wygaszania konstytucyjnej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w trybie ustawy zwykłej, przenoszenia w stan spoczynku znacznej części sędziów Sądu Najwyższego, utworzenia w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej wyposażonej w szczególne kompetencje, wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej podważającej pewność obrotu prawnego i stabilność orzeczeń sądowych.

Wprowadzone zmiany, wbrew stanowisku polityków, nie odpowiadają na najważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przeciwnie, stwarzają w uchwalonym kształcie istotne i realne zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Grożą upadkiem autorytetu Sądu Najwyższego, co będzie miało negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa prawnego obywateli, jednolitości orzecznictwa sądowego i sprawności postępowań.

Ustawa, w kontekście uchwalonych w ostatnim czasie innych zmian w wymiarze sprawiedliwości, stanowi zagrożenie dla wolności i bezpieczeństwa obywateli oraz ustroju demokratycznego państwa prawa.

Zmiany te naruszają zasadę trójpodziału władzy, podporządkowując władzę sądowniczą władzy wykonawczej i ustawodawczej.