Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie KRS

UCHWAŁA Nr 2

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec sposobu wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa w części składającej się z sędziów, będącego konsekwencją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3).

Zgromadzenie wskazuje, że wybór 15 sędziów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi oczywiste i rażące naruszenie art. 187 ust. 1 Konstytucji RP, który w pkt. 3 przyznaje Sejmowi prawo wyboru jedynie 4 członków KRS, pozostawiając jednocześnie w pkt. 2 wybór 15 członków – sędziom.

Potwierdził to nie tylko Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 18 lipca 2007 r. w sprawie K 25/2007, ale także Komisja Wenecka, Parlament Europejski w swoich rezolucjach, ONZ w zajmowanych stanowiskach. Wynika to także z dokumentów takich jak Europejska Karta o Statusie Sędziów opracowana przez Radę Europy w 1998 r., gdzie w pkt. 1.3 wskazuje się: „W odniesieniu do każdej decyzji mającej wpływ na selekcję, rekrutację, powołanie, rozwój kariery lub zakończenie służby przez sędziego, statut przewiduje interwencję organu niezależnego od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, w którym co najmniej połowa zasiadających to sędziowie wybierani przez innych sędziów, zgodnie z zasadami gwarantującymi jak najszerszą reprezentację sądownictwa.” Podobne zapisy znajdują się w Powszechnej Karcie Sędziego sporządzonej w 2010 r. pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, gdzie w pkt. 13 wskazuje się „Dla zapewnienia niezawisłości sędziowskiej każde państwo powinno stworzyć Radę Sądownictwa lub inne specjalne ciało, niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej, wyposażone w szerokie kompetencje w dziedzinie dotyczącej ich statutu, organizacji, działania i wizerunku. Rada powinna składać się albo z samych sędziów lub w większości z sędziów, wybieranych przez ich przedstawicieli. (…)”.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa w kształcie obowiązującym od 17 stycznia 2018 r. jest sprzeczna ze wskazaną normą konstytucyjną, odchodzi od cywilizacyjnych standardów właściwych dla państwa prawa i w swych skutkach upolitycznia wybór sędziów, podważając zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej, pozbawiając obywateli należytego poziomu ochrony ich praw i wolności, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu. 

Zgromadzenie również zauważa, że zgłoszeni sędziowie – kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa nie mają szerokiego poparcia środowiska sędziowskiego i nie mogą być uważani za jego reprezentantów. Jednocześnie zachodzą poważne wątpliwości co do tego, czy są to kandydatury spełniające najwyższy standard zawodowy i etyczny jaki powinien legitymować sędziego do sprawowania funkcji członka Krajowej Rady Sądownictwa. 

Zgromadzenie stanowczo sprzeciwia się utajnieniu list osób, które udzieliły poparcia zgłoszonym kandydatom. Przeczy to zasadom jawności życia publicznego i transparentności procedur, właściwym dla państwa prawa.