Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie przerywania kadencji Prezesów i Wiceprezesów Sądów

UCHWAŁA Nr 1

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

dotycząca przerwania kadencji Prezesów i Wiceprezesów Sądów

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej składają podziękowania wszystkim Prezesom i Wiceprezesom Sądów, którzy w okresie od 12 sierpnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. zostali odwołani z pełnionych funkcji na zasadach wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452). 

Doceniając wysokie kompetencje i zaangażowanie w wypełnianie swych obowiązków przez wskazanych Sędziów, Zgromadzenie w pełni aprobuje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 20 grudnia 2017 r. w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów oraz solidaryzuje się w tym zakresie z licznymi uchwałami zgromadzeń sędziowskich.

Zgromadzenie wyraża stanowczą dezaprobatę zarówno co do arbitralnego
i pozbawionego rzeczowego uzasadnienia odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów
z pełnionych funkcji, jak i formy przekazywania decyzji o odwołaniu za pomocą urządzeń teleinformatycznych lub poprzez środki masowej komunikacji.

Zgromadzenie składa podziękowania wszystkim Sędziom, którzy w geście solidarności
z odwołanymi w tym trybie Prezesami i Wiceprezesami zrezygnowali z pełnionych przez siebie funkcji oraz Sędziom, którzy tych funkcji nie przyjęli.