Uchwały Sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

UCHWAŁA ZGROMADZENIA SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R.

 

Qui tacet, consentire videtur- kto milczy, ten przyzwala.

 

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w związku z wejściem w życie naruszających Konstytucję przepisów ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o Ustroju Sądów Powszechnych i o Sądzie Najwyższym apeluje do wszystkich sędziów, aby pamiętając o ciążącym na nich z mocy art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożonego ślubowania obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej i stania na straży prawa, swoją postawą nie legitymizowali wprowadzanych przez władzę wykonawczą przepisów naruszających fundamenty demokratycznego państwa prawa oraz pozostawali niezawiśli w swoim orzecznictwie.
  2. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości naruszających podstawową zasadę ustrojową wynikającą z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą ustrój Polski opiera się na trójpodziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  3. Stwierdzamy, iż przerwanie konstytucyjnie określonej kadencji I Prezesa Sądu Najwyższego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa, powoływanie sędziów- członków Krajowej Rady Sądownictwa przez przedstawicieli innej władzy- ustawodawczej, a nadto wyeliminowanie udziału sędziów z procesu powoływania i odwoływania prezesów sądów nie dają się pogodzić z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz, która wymaga, aby sądy były od władzy wykonawczej i ustawodawczej niezależne i miały równą im pozycję.
  4. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów uszczuplenia składu Sądu Najwyższego o sędziów z największym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, tym samym zdeprecjonowania autorytetu Sądu Najwyższego. Za niedopuszczalne uważamy arbitralne decydowanie przez przedstawicieli władzy wykonawczej o możliwości dalszego sprawowania urzędu przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, przez sędziów sądów powszechnych- kobiety, które osiągnęły 60 rok życia oraz sędziów sądów powszechnych – mężczyzn , którzy osiągnęli 65 rok życia.
  5. Stwierdzamy, że wprowadzony nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa sposób wyłaniania sędziów- członków tej Rady powoduje powiązanie tego organu, powołanego dla ochrony niezawisłości sądów, z politykami.
  6. Stwierdzamy stanowczo, że dokonywane w ostatnich miesiącach przez Ministra Sprawiedliwości arbitralne zmiany na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, bez wskazywania przyczyn ich odwołania w czasie trwania kadencji lub ze wskazaniem przyczyn pozornych bądź jawnie nieprawdziwych oraz powoływanie w ich miejsce w sposób równie arbitralny wyznaczonych osób, często niecieszących się wystarczającym autorytetem, pozostają w oczywistej sprzeczności z elementarnymi zasadami demokratycznego państwa prawa.
  7. Stwierdzamy, że poziom debaty publicznej na temat sądownictwa nie spełnia podstawowych standardów. Bezpodstawne pomawianie sądów i sędziów przez polityków, podawanie do publicznej wiadomości (w tym również w wypowiedziach oraz publikacjach poza granicami kraju) nieprawdziwych informacji na temat rzeczywistej kondycji trzeciej władzy w Polsce wprowadza w błąd opinię publiczną, osłabia jej zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, skutkując obniżeniem autorytetu Państwa Polskiego również na arenie międzynarodowej.
  8. Solidaryzujemy się z postulatami pracowników wspomagających pion orzeczniczy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając, że ich zarobki od wielu lat nie spełniają postulatu godziwego wynagrodzenia określonego w art. 13 Konstytucji i domagamy się realnego podwyższenia ich uposażeń.
  9. Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej oraz do Prezesów Sądów Rejonowych w Bielsku – Białej, Cieszynie  i Żywcu o zamieszczenie tekstów podjętych uchwał na stronach internetowych podległych im jednostek oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom sędziowskim „Iustitia” oraz „Themis”, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku – Białej oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zgromadzenie zwraca się jednocześnie do Prezesa Sądu Okręgowego o poinformowanie sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.