Uchwała Zebrania Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r.

Zebranie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi popiera uchwałę nr 2 podjętą w Warszawie w dniu 30 stycznia 2017 roku na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. Jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu prezentowanych projektów zmian w prawie dotyczących sądownictwa oraz związanych z nimi wypowiedzi niektórych osób publicznych.

 

Jako środowisko zawsze jesteśmy otwarci na debatę o zmianach w prawie mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości dla dobra  obywateli.

 Stanowczo protestujemy przeciwko krzywdzącym i niesprawiedliwym opiniom na temat działalności sędziów i sądów. Oczywiście, jak wszędzie, gdzie pracują ludzie, zdarzają się błędy i postawy pojedynczych osób niegodne sprawowanego urzędu. Błędy są jednak korygowane w toku instancji, a osoby które dopuściły się przewinień dyscyplinarnych i czynów niedozwolonych są z całą mocą piętnowane przez środowisko. Rozprawy dyscyplinarne przeciwko sędziom są jawne i tym samym społecznie transparentne. Nie można jednak tracić z pola widzenia faktu, że w skali całego środowiska są to przypadki incydentalne, co wynika z danych statystycznych.

Orzeczenia sądów nie są wyjęte spod krytyki publicznej i medialnej. Krytyka ta powinna być jednak oparta na faktach i służyć eliminowaniu ewentualnych nieprawidłowości. Niejednokrotnie wypowiedzi publiczne na temat wyroków nie są poparte znajomością akt sprawy. Autorzy krytyki nie dostrzegają też faktu, że sądy wydają wyroki na podstawie prawa stanowionego przez władzę ustawodawczą i część rozstrzygnięć wynika wprost z niedoskonałości tego prawa.

Nie do zaakceptowania są personalne ataki na poszczególnych sędziów związane z ich działalnością orzeczniczą. Godzą one w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego wynikające z Konstytucji, czyli niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Zebranie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w trosce o zasady państwa prawnego, w szczególności zasadę trójpodziału władzy, podejmuje niniejszą uchwałę celem zagwarantowania konstytucyjnego prawa polskich obywateli do niezawisłego i apolitycznego sądownictwa.