ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwały zgromadzeń w Słupsku i Rzeszowie

W październiku b.r. organy samorządu sędziowskiego ze Słupska i Rzeszowa wydały uchwały dotyczące kwestii istotnych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego w dniu 2 października 2015 r. podjęło uchwałę dotycząca wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych, co było już wielokrotnie przedmiotem uchwał zgromadzeń różnego szczebla. Z kolei w dniu 8 października 2015 roku zapadła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, dotycząca m.in. kwestii zwiększającego się obciążenia sędziów oraz obniżania pozycji ustrojowej sędziego.

Poniżej prezentujemy treść obu uchwał.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

z dnia 2 października 2015 roku

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku wyrażają głębokie zaniepokojenie utrzymującym się od wielu lat brakiem waloryzacji i niskim poziomem wynagrodzeń asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników sadów powszechnych. Obecny poziom płac tych grup pracowniczych nie odzwierciedla godności sprawowanego przez nich urzędu. Poziom otrzymywanego uposażania nic jest adekwatny do stawianych wymogów odnośnie wykształcenia i kwalifikacji. Poszerzany wciąż zakres obowiązkówbędącywynikiem wdrażania nowych procedur i różnorodnych programów elektronicznych wymagaposzerzaniakompetencjii wiąże sic z coraz większa odpowiedzialnością oraz nakładem pracy.

Należy wskazać, że praca urzędników sądowych jest jednym z podstawowych elementów pozwalających na zapewnienie faktycznej realizacji prawa do sadu, które przysługuje każdemu obywatelowi. Nadto to praca tych grup pracowniczych pozwala na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zamrożenie waloryzacji płac ma charakter stałej praktyki, co wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie sadownictwa i rodzi coraz większe niezadowolenie. Brak pozytywnych perspektyw finansowych zmusza pracowników do poszukiwania lepiej płatnej pracy, narażając na utratę wykwalifikowanej kadry urzędniczej, bowiem nie można oczekiwać od pracowników, żc będą wykonywać coraz bardziej wymagającą pracę za coraz niższą rzeczywista płacę.

Solidaryzując się z pracownikami oraz z działaniami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne innych okręgów wyrażamy niepokój i uważamy, że obecna sytuacja jest rażaco krzywdząca i niesprawiedliwa. Uważamy za konieczne podjęcie przez władzę wykonawczą i ustawodawczą stosownych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników sadów powszechnych.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 8 października 2015 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie zwraca uwagę na zagrożenia niezawisłości sędziowskiej, wynikające z systematycznego zwiększania zadań orzeczniczych i administracyjnych sędziego, a zwłaszcza wzrostu obciążenia referatów sędziowskich, przy braku zasilenia sądów etatami asystenckimi i referendarskimi oraz sekretarskimi. Stanowi to nie tylko niebezpieczeństwo dla utrzymania wysokiego poziomu orzecznictwa, ale także utrudnia rozpoznanie przydzielanych sędziemu spraw w rozsądnym terminie. Mimo licznych deklaracji odnoszących się do konieczności zmiany modelu funkcjonowania sądownictwa, na chwilę obecną nie ma jakichkolwiek realnych działań w kierunku zmiany, a także konsekwencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w realizacji zaproponowanego modelu pracy sędziego, w którym głównym jego zadaniem miało być przecież sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Wnioskować z tego należy, że w dalszym ciągu brak jest spójnej koncepcji oraz politycznej woli w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

Niepokojące jest, zwłaszcza w wydanych na podstawie znowelizowanego Prawa o ustroju sądów powszechnych przepisach wykonawczych, sprowadzanie pozycji sędziego do roli urzędnika pozostającego pod stale zwiększanym nadzorem administracyjnym, przekraczającym granice rozdziału czynności tego nadzoru od czynności judykacyjnych. Zacieranie różnic między sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości a obsługą interesantów sprawia, że następuje obniżenie prestiżu i statusu zawodu sędziego. Jaskrawym tego przykładem jest wprowadzenie kolejnych dyżurów sędziów, tym razem dopuszczających komunikację sędziego z interesantem (ewentualnym uczestnikiem postępowania), co wypacza obiektywizm i bezstronność, a sędziów niepotrzebnie naraża na zarzuty stronniczości, jednocześnie obniżając wizerunek władzy sądowniczej w oczach społeczeństwa. Tego typu regulacje wymuszają przyjmowanie przez sędziego odpowiedzialności za podejmowane czynności, chociaż nagły w nich udział, bez możliwości właściwego przygotowania się, nie sprzyja rzetelności procedowania.

Problemem jest także dążenie władzy wykonawczej do osiągania jak najlepszych wyników statystycznych w zakresie czasu załatwiania i liczby rozpoznawanych spraw, co czyni szybkość postępowania nadrzędną dyrektywą nad konstytucyjnie chronioną zasadą niezawisłości sędziowskiej. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości pod presją czasu i statystyki pozostaje w sprzeczności z interesem obywateli ograniczając ich prawo do sądu, a jednocześnie sytuuje zawód sędziego w Polsce poniżej statusu sędziego w państwach Unii Europejskiej.

 

  

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content