ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwały z dnia 12 grudnia 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapoz¬naniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 odmawia opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do czasu złożenia rezygnacji z człon¬kostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz reprezentantami środowiska sędziowskiego.
Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytu¬cyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a praktyka dzia¬łania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele wła¬dzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.

Zgromadzenie żąda bezzwłocznego ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajo¬wej Rady Sądownictwa. Uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalna próba utajnienia tych list, zawarta w art. 11c Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, są dobitnym wyrazem usiłowania uniemożliwienia kontroli społecz¬nej nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Próba ta czyni wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny ponoszą przed¬stawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Spra¬wiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośred¬nictwem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie żąda:
1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
2. złożenia przez sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa rezygnacji z członkostwa w tym organie ze względu na ich nietransparentny wybór i niewykonywanie obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
3. bezzwłocznego podjęcia prac legislacyjnych w celu ukształtowania postępowania dyscyplinarne¬go sędziów sądów powszechnych, uwzględniającego wymóg rzetelnego postępowania i gwaran¬tującego prawo do obrony;
4. zaprzestania przez Ministra Sprawiedliwości i podległy mu aparat urzędniczy działań represyj¬nych wobec sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów oraz działalnością edukacyjną;
5. wykonywania przez władzę wykonawczą wyroków sądów polskich i unijnych;
6. zaprzestania stosowania przez Ministra Sprawiedliwości art. 77 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozwalającego na odwołanie sędziego delegowanego do sądu wyższego jako narzędzia nacisku na czynności orzecznicze tych sędziów.
Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

 

 

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapozna¬niu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 zwraca się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie o wstrzymanie obligatoryjnego przydzielania sędziom opracowywania ocen kwalifikacji kandydatów na podstawie art. 57ah § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych poprzez przedstawienie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie projektu zmiany podziałów czynności sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie polegającej na wykreśleniu zapisu o obowiązku sporządzania rocznie jednej oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie – do czasu złożenia rezygnacji z członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz re¬prezentantami środowiska sędziowskiego.
Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytucyj¬nego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a praktyka działania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.
Zgromadzenie zaznacza, że brak ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administra¬cyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalną próbę utajnienia tych list tak, by uniemożliwić kontrolę społeczną nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Czy¬ni to wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administra¬cyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny po¬noszą przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

 

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie kategorycznie sprze¬ciwia się działaniom represyjnym podjętym przez Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów pow¬szechnych wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie.
Jest to kolejny przypadek wszczęcia przez Rzecznika dyscyplinarnego (lub jego zastępców) postępo¬wania dyscyplinarnego wobec sędziego za jego działalność orzeczniczą.
Do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej doszło w sytuacji, gdy do chwili obecnej nie zostały wyjaśnione liczne doniesienia medialne wskazujące na udział zas¬tępców rzecznika dyscyplinarnego – sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w akcji zorgani¬zowanego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że podniesione przez sędzię Annę Bator-Ciesielską w pytaniach prejudycjalnych skierowanych do Try¬bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości co do instytucji delegowania sędziego do orze¬kania w innym sądzie, opartej na zasadzie niczym nieograniczonego uznania Ministra Sprawied¬liwości, znalazły swoje dobitne potwierdzenie w postaci niedawnego odwołania przez Ministra Spra¬wiedliwości sędziego Pawła Juszczyszyna z delegowania do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsz¬tynie. Odwołanie to nastąpiło jako reakcja na krytycznie oceniane przez polityków rządzących posta¬nowienie dowodowe wydane przez sędziego Juszczyszyna.
Niewyjaśnienie roli sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w opisywanej szeroko w me¬diach akcji bezprawnego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów, jak również ins¬trumentalnie wykorzystywanie przez Ministra Sprawiedliwości instytucji delegowania sędziego do orzekania w innym sądzie w pełni potwierdzają celowość i konieczność skierowania pytań do TSUE.
Podtrzymujemy w pełni swoje stanowisko przyjęte w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r. i po raz kolejny stanowczo domaga¬my się od Ministra Sprawiedliwości odwołania delegowania sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasoty do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, albowiem nie widzimy żadnej możliwości współpracy z osobami zaangażowanymi czynnie w działania o charakterze szykan wobec sędziów od¬ważnie broniących niezależności sądów.
Zgromadzenie stwierdza, że dalsze orzekanie sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w Są¬dzie Okręgowym w Warszawie może powodować konieczność wyłączania ich ze składów orzekają¬cych.
Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre¬zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli¬wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict¬wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 

Uchwała nr 5
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że dzia¬łalność Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Piotra Schaba oraz jego zastępców sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika stanowi konsekwentnie realizowaną akcję mającą na celu wymuszenie podporządkowania sądów i sędziów politykom oraz nie służy dobru wy¬miaru sprawiedliwości.
Obserwowana od wydania w dniu 19 listopada 2019 r. wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej intensyfikacja działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców nie jest dziełem przy¬padku i jednoznacznie wskazuje na zamiar zastraszenia środowiska sędziów i zniechęcenia ich do re¬alizowania wskazań zawartych w tym wyroku TSUE.
Szereg działań podejmowanych w ostatnim czasie przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a w szczególności:
1) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (oraz wystąpienie do sądu dyscyplinarnego o zawie¬szenie w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wynagrodzenia) wobec sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim za krytyczne wypowie¬dzi pod adresem ministra sprawiedliwości;
2) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi i Kazimierza Wilczka z Sądu Okręgowego w Krakowie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania asesora sądowego orzekającego w I instancji;
3) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejo¬nowego w Olsztynie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa;
4) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Krystiana Markiewicza z Sądu Ok¬ręgowego w Katowicach, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia za wystosowanie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych o powstrzymanie się z przekazywaniem akt do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
5) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okrę¬gowego w Warszawie za odmowę orzekania z zastępcami rzecznika dyscyplinarnego wobec niewyjaśnienia ich roli w akcji zorganizowanego dyskredytowania sędziów broniących nieza¬leżności sądów oraz za skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie instytucji delegowania sędziego do orzekania do innego sądu;
6) wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Ka¬towicach z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie V ACa 408/18, w którym przedstawiono Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w sprawie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie
wskazuje jednoznacznie, że działania rzeczników dyscyplinarnych są decyzjami bezprecedensowymi na przestrzeni 30 lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego, zwłaszcza te podjęte wobec sędziego Pawła Juszczyszyna za stosowanie przez niego prawa i decyzji procesowej.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odnosi wrażenie, że zarówno Piotr Schab, jak i jego dwaj zastępcy wpisują się w narracje polityczne, przestają być bez¬stronni i nie zachowują niestety minimum obiektywizmu, co jest wymagane od sędziów.
Zważywszy na fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa powołana przez władzę ustawodawczą Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. nie wypełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów i nie¬zawisłości sędziów, jak też nie staje w obronie sędziów – Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów ok¬ręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje do rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez wła¬dzę wykonawczą, ażeby zaprzestali pełnienia urzędu sędziego bądź złożyli rezygnację z funkcji rzecz¬ników, gdyż swoimi działaniami przynoszą ujmę urzędowi sędziego.
Sędziowie okręgu warszawskiego stanowczą podkreślają, że są zdecydowani bronić wartości konsty¬tucyjnych i praworządności wszelkimi dostępnymi środkami, zgodnie z Deklaracją londyńską z 2010 roku, Deklaracją sofijską z 2013 roku przyjętymi przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa w Europie, które pozwalają sędziom – w przypadku zagrożenia dla demokracji i podstawowych wolności – na wyrażenie zaniepokojenia takim stanem rzeczy i artykułowanie sprzeciwu wobec działań, które mogą naruszać niezawisłość sędziów.
Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre¬zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli¬wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict¬wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content