ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwały XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

Mając na uwadze aktualne wydarzenia w kraju i za granicą oraz nadchodzące wyzwania Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje priorytety w swojej działalności w latach 2023-2024:

1. Kontynuacja dotychczasowych działań i realizacja celów z poprzednich uchwał programowych

Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu realizowało cele z poprzednich uchwał programowych z lat 2016-2022.

Najważniejszym celem jest przywrócenie praworządności w naszym kraju w oparciu o projekty ustaw przygotowane przez Stowarzyszenie oraz podmioty, z którymi łączą nas wspólne wartości.

W pierwszej kolejności należy – w granicach porządku konstytucyjnego i europejskiego – odwrócić negatywne zmiany wprowadzone od 2015 r. i rozliczyć osoby odpowiedzialne za naruszanie praworządności.

2. Budowanie nowoczesnego sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” za jeden z priorytetów uznaje przygotowanie i wdrożenie rzeczywistej, kompleksowej reformy, która doprowadzi do stworzenia nowoczesnego sądownictwa na miarę XXI wieku.

Spośród założeń ustrojowych, na których powinna się opierać taka reforma, należy wyróżnić:

– wprowadzenie w miejsce nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi systemu współzarządzania sądami przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i samorząd sędziowski;

– oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez Stowarzyszenie;

– wprowadzenie jednolitego  stanowiska sędziego sądu powszechnego.

Wieloletnie zaniedbania,  błędy i nieodpowiedzialne działania władzy politycznej doprowadziły polskie sądy na skraj katastrofy. Nie chcemy i nie możemy być skansenem Europy, w którym konstytucyjne i traktatowe prawo do sądu jest fikcją.

W dobie postępującej cyfryzacji i globalizacji, konieczne jest zapewnienie sprawnego, skutecznego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście, Stowarzyszenie postuluje wdrożenie rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych, takich jak elektroniczne systemy zarządzania postępowaniami sądowymi, szerokie wsparcie informatyczne kadry orzeczniczej, podnoszenie kompetencji cyfrowych sędziów i pozostałych pracowników sądów, digitalizacja akt, zmiana systemów doręczeń sądowych oraz opiniowania.

Nie da się tego osiągnąć bez właściwego finansowania sądownictwa w wieloletniej perspektywie, w ramach porozumienia ponad podziałami politycznymi. Pozwoli to na modernizację infrastruktury sądów, wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, a także odpowiednie do zakresu zadań i odpowiedzialności wynagradzanie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Stowarzyszenie sprzeciwia się naruszającemu Konstytucję RP zamrażaniu wynagrodzeń sędziów oraz innych grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości i zachęca do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej z wykorzystaniem opracowanego przez nas wzoru pozwu.

Oczekujemy uznania budowy nowoczesnego sądownictwa za cel strategiczny, istotny dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego i przyjęcia stałego wskaźnika wydatków na sądownictwo na wzór obronności.

3. Ochrona niezawisłości sędziowskiej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uznaje, że niezawisłość sędziowska jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Kluczowe jest przyjęcie rozwiązań prawnych prowadzących do rzeczywistego wzmocnienia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu broniło sędziów przed wszelkimi formami nacisków i represji, w tym przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych.

Niezawisłość sędziowska jest ściśle związana z podstawowym prawem każdego obywatela do rozpoznania jego sprawy przez niezależny sąd ustanowiony na podstawie ustawy.

Dla realizacji tego prawa niezbędne jest powołanie Krajowej Rady Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi.

W celu wyeliminowania chaosu prawnego wywołanego działalnością upolitycznionej neo-KRS należy powtórzyć wszystkie konkursy, które zostały przeprowadzone z jej udziałem. Osoby, które zostały awansowane na wniosek neo-KRS, powinny powrócić na poprzednio zajmowane stanowiska.

Politykom wszystkich opcji przypominamy słowa, które wybrzmiały na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie: „Nie jest trudno walczyć o niezawisłość, gdy się jest w opozycji, trudno szanować niezawisłość, gdy się jest u władzy”.

4. Wsparcie działań na rzecz praworządności za granicą

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” deklaruje pełne poparcie dla działań w obronie praworządności w innych krajach, w szczególności w Turcji i Izraelu.

Stowarzyszenie pamięta również o sędziach ukraińskich, którzy włączyli się w obronę ojczyzny i z poświęceniem pełnią służbę, aby zapewnić swoim rodakom prawo do niezależnego sądu w warunkach wojennych.  Jednocześnie deklaruje pełne wsparcie dla wysiłków sędziów ukraińskich we wprowadzaniu standardów europejskich w wymiarze sprawiedliwości.

Wyrażamy gotowość podejmowania działań na rzecz wzmacniania praworządności wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, m.in. przez udzielanie pomocy prześladowanym sędziom, organizację szkoleń i konferencji.

Apelujemy do prawników na całym świecie o solidarność z represjonowanymi sędziami i wspieranie walki o rządy prawa pod każdą szerokością geograficzną.

5. Podsumowanie i apel

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża przekonanie, że praworządność jest koniecznym warunkiem rozwoju ludzkości, powszechnego bezpieczeństwa i pokojowego współistnienia narodów. Nie ma wolności bez praworządności! Nie ma praworządności bez wolnych sądów!

Nasz kraj staje przed historycznymi wyzwaniami a także zagrożeniami  zewnętrznymi i wewnętrznymi, które nie pozwalają na obojętność.

Stowarzyszenie apeluje do każdego, komu bliskie są rządy prawa: Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo, które będzie oparte na wartościach takich jak niezależność, sprawiedliwość i sprawność!

Tylko zjednoczeni możemy stworzyć taki system sądownictwa, który będzie służył wolnym ludziom i przyczyni się do budowy praworządnej, europejskiej i nowoczesnej Polski.

__

 UCHWAŁA O ZMIANIE STATUTU

W Statucie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4
    1. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
    2. dodaje się ust. 2 o następującej treści: „Ilekroć w Statucie jest mowa o sędziach, należy przez to rozumieć także asesorów.

 

  1. w § 9 ust.1 po słowach „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być” dodaje się słowa: „asesor sądowy oraz”;

 

  1. w § 11 skreśla się ust.3.
  1. w § 12 dodaje się punkt 2 o następującej treści: „2) utraty statusu asesora sądowego i niepowołania do pełnienia urzędu sędziego,”

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content