ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwała dotycząca immunitetu sędziów w sprawach o wykroczenia drogowe

 

W Senacie toczą się prace nad ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która zakłada wprowadzenie możliwości zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych m.in. przez posłów, senatorów i prokuratorów. W toku prac sejmowych analogiczne rozwiązanie wprowadzono także co do sędziów.

Rozwiązanie to wzbudziło istotne wątpliwości konstytucyjne, bowiem zgodnie z art.181 Konstytucji sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu formalnego zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia.

W związku z powyższym Zarząd SSP „Iustitia” przyjął uchwałę, której treść prezentujemy poniżej.

 

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1007) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Senatu RP o skreślenie art. 6 tejże ustawy oraz stosowną zmianę tytułu ustawy.

Wspominany przepis – w brzmieniu dodanym w toku prac Sejmu w drugim czytaniu – wprowadził w art. 81 ustawy Prawo u ustroju sądów powszechnych zmianę dopuszczającą możliwość wyrażenia zgody  przez sędziego  na pociągnięcie  go do odpowiedzialności za wykroczenie.

Taka zmiana ustawy narusza w sposób oczywisty normę wynikającą z art. 181  Konstytucji  RP, zgodnie z którym sędzia  nie  może  być,  bez  uprzedniej  zgody  sądu określonego  w  ustawie,  pociągnięty  do  odpowiedzialności  karnej.  Tym samym – w przeciwieństwie do parlamentarzystów, którym Konstytucja to umożliwia  – sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu formalnego zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia.

Nie ulega wątpliwości, że przepis ustawy zwykłej nie może określać uprawnień i obowiązków sędziego w sposób odmienny od norm zawartych w Konstytucji RP. Tym samym art.6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., jako sprzeczny z art.181  Konstytucji  RP, winien być skreślony w toku prac w Senacie RP.

Na marginesie Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że opowiada się za zmianą prawa w kierunku umożliwiającym sędziemu przyjęcie mandatu karnego, jednak wymagałoby to zmiany wspominanego wcześniej art. 181 Konstytucji, a nie jest możliwe w formie zmian ustawowych.

           

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content