Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku do sejmu wpłynął projekt tak zwanej ustawy dyscyplinującej sędziów. Rzeczywistym celem tego projektu jest jednak ostateczne podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Proponowana regulacja pozbawia sędziów niezawisłości bowiem pod groźbą wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku. Stanowi to naruszenie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, przekreślając wynikającą z Traktatu Europejskiego i Konstytucji RP zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed normami prawa krajowego. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za wydawanie orzeczeń sprzecznych z oczekiwaniami władzy politycznej. Projekt ten łamie także Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej zakazując sędziom rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. Ogranicza wolność słowa i prywatność sędziów oraz wprowadza mechanizm ich inwigilacji, zobowiązując ich do ujawnienia członkostwa w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniach, funkcji pełnionej w organie fundacji, a nadto informacji o prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą spraw publicznych. Wreszcie proponowana regulacja likwiduje samorządność sędziowską przekazując wszystkie decyzje dotyczące sądów i sędziów w ręce powołanych przez Ministra Sprawiedliwości prezesów a także zakazując podejmowania sędziom uchwał krytykujących działania innych władz.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia stanowczo sprzeciwia się uchwalaniu przepisów sprzecznych z Konstytucją i traktatami europejskimi, godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską oraz przyznających władzy politycznej prawo do kontrolowania orzeczeń sądów. Sytuacja taka nie miała miejsca nawet w czasach PRL i jest nie do zaakceptowania w XXI wieku, w sercu Unii Europejskiej.

Polscy sędziowie zwracają się do obywateli, organizacji pozarządowych, środowisk i stowarzyszeń prawniczych oraz do organów Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wsparcie i obronę przed represjami ze strony władzy politycznej z powodu przestrzegania norm prawa europejskiego i wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r.