Stanowisko Iustitii i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w sprawie procedury push back

Wspólne stanowisko Zarządów  Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”

i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

 z dnia 30 września 2021 r.

Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” stanowczo  sprzeciwiają się stosowaniu tzw. procedury push back, określonej w §  3 ust. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 435 z p. zm.). Szczególnie drastyczne jest zawracanie dzieci i kobiet w ciąży do linii granicznej bez poszanowania ich praw.

Podzielamy stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zawarte w wystąpieniach – do Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2021 r. w sprawie niezgodności zmiany w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego z Konwencją Genewską i Konstytucją RP.)  oraz do MSWiA z dnia 26.08.2021 r. w sprawie nieprzyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza. Nadto przypominamy, że nawet w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie mogą być ograniczane prawa i wolności dotyczące godności człowieka, ochrony życia, humanitarnego traktowania oraz rodziny i dzieci (art. 233 ust. 1 Konstytucji RP).

Również wiążąca Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526 z p.zm.) w art. 2 ust 1 zobowiązuje nasz kraj do respektowania i gwarantowania praw zawartych w konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. Podkreślić należy, że art. 22 ust 1 w/w Konwencji zobowiązuje Państwa-Strony do podejmowania właściwych kroków dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami.

Działania podejmowane przez polskich funkcjonariuszy są niezgodne nie tylko z przepisami zawartymi w Konstytucji i umowach międzynarodowych, ale również polskimi tradycjami solidarności i ogólnoludzkimi wartościami. Takie wartości prezentowały wielkie osobistości naszego kraju jak Janusz Korczak czy Irena Sendlerowa.

Pragniemy podkreślić, że działania podejmowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Straż Graniczną są zaprzeczeniem naszego dorobku kulturowego i prawnego.


stanowisko w sprawie push back (pdf)