Stanowisko Porozumienia SZiSP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie gwarancji demokratycznego państwa prawnego

 

 

 

 

 

 

Na posiedzeniu Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w dniu 13 stycznia b.r. uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli m.in. stanowisko dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w okresie obecnego kryzysu konstytucyjnego.

Przypominamy, że w skład Porozumienia wchodzą samorządy prawnicze oraz główne organizacje zrzeszające prawników różnych specjalności: adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych. Uczestnikiem Porozumienia jest także SSP "Iustitia", która w tym półroczu przewodniczy jego pracom.

Warto podkreślić, że uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar podpisał się tymże stanowiskiem.

Poniżej prezentujemy jego treść.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Porozumienia SZiSP

13 stycznia br. odbyło się czwarte już posiedzenie – powołanego we wrześniu ubiegłego roku –  Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był tym razem prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska, w tym jedno wspólne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Pierwsze ze stanowisk dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się w nim sześć podstawowych zasad, które w zgodnej opinii środowisk prawniczych powinny być zachowane przy tworzeniu prawa w państwie demokratycznym.

Uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar podpisał się pod drugim przyjętym na spotkaniu stanowiskiem dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP.

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, zrzeszające przedstawicieli wszystkich polskich zawodów prawniczych, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. przyjęło stanowisko dotyczące sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko to opracowane zostało przez sekretariat Porozumienia wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia", a następnie przyjęte wstępnie przez właściwe organa uczestników Porozumienia oraz, po ostatecznych poprawkach, na posiedzeniu Porozumienia.

Niezależnie od przyjętego stanowiska odnoszącego się m. in. do wydarzeń z połowy listopada br. (tj. z początku kadencji Sejmu i okresu bezpośrednio po wygaśnięciu kadencji trzech sędziów TK), porozumienie zwróciło się z apelem do prezydenta RP, aby - z uwagi na wydarzenia ostatnich kilku dni, w tym uchwalenie kolejnej ustawy i złożenie przeciwko niej skargi konstytucyjnej przez takie autorytety, jak Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - obecnie już powstrzymał się od przyjmowania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zarówno wybranych wcześniej, jak i tych, którzy mogą zostać wybrani obecnie, w opozycji do poprzednich. W ocenie PSZISP powinno to nastąpić do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny rozpozna wszystkie skargi złożone przeciwko ustawom, które go dotyczą, a których terminy rozpoznania są już wyznaczone i są bliskie. Apel do Prezydenta został niezwłocznie przekazany Kancelarii Prezydenta.

Poniżej przedstawiamy stanowisko PSZISP.

Czytaj więcej...

Cztery pierwsze uchwały Porozumienia SZiSP

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych na swoim inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. przyjęło już cztery pierwsze stanowiska.

Pierwsza uchwała, zainicjowana jednocześnie przez kilka wchodzących w skład Porozumienia organizacji, dotyczyła trwającej obecnie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Druga, której projekt wyszedł z "Iustitii", odnosiła się do przebiegu procesów legislacyjnych, a sporządzona została również po wstępnym uzgodnieniu tematyki z innymi uczestnikami Porozumienia. Trzecia z uchwał została zaproponowana przez Naczelną Radę Adwokacką, a dotyczyła senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, obejmującego przepisy dotyczące tzw. podsłuchów telefonicznych i kontroli korespondencji. Czwarta, zaproponowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i poparta przez Krajową Radę Kuratorów, dotyczyła ich problematyki - popełnionego w czasie prac legislacyjnych błędu w ustawie, który spowodował niejasność co do istnienia sekretariatów zespołów kuratorskich.

Przyjęcie wszystkich stanowisk nastąpiło jednomyślnie, zgodnie z zasadami funkcjonowania Porozumienia. Jedynie co do trzeciego ze stanowisk (dotyczącego zmiany ustawy o Policji), przedstawiciel Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył zastrzeżenie, że Związek stanowisku się nie sprzeciwia, ale wstrzymuje się od głosu. Przyczyną był fakt, że najwyższe władze Związku jeszcze problematyki tej nie omówiły. Niemniej spodziewać się należy wyrażenia przezeń podobnego, a może nawet jeszcze bardziej krytycznego poglądu co do projektu ww. ustawy.

Wszystkie stanowiska zostały podpisane przez Przewodniczącego Porozumienia, Prezesa "Iustitii" Macieja Strączyńskiego  i Sekretarza Porozumienia, dr. Pawła Skuczyńskiego. Przyszłość pokaże, czy wspólny głos prawników będzie bardziej słyszalny. Na razie godło Porozumienia - kolory czterech zawodów prawniczych na tle czerni togi - dobrze wykazuje jednomyślność polskich prawników w najważniejszych sprawach.

Poniżej przedstawiamy cztery przyjęte stanowiska.

Czytaj więcej...

Jest porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych!

24 września 2015 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przedstawiciele organizacji reprezentujących zawody prawnicze podpisali deklarację Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Celem Porozumienia jest instytucjonalizacja dialogu i wspólne wypracowanie stanowisk w sprawach dotyczących zawodów prawniczych i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

- Chcemy porządnego prawa, które byłoby pisane w sposób fachowy i przejrzysty. Oczekujemy, że ustawodawcy będą pytali i brali pod uwagę zdanie tych, którzy działają w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości i wiedzą, jak to prawo działa potem w praktyce – powiedział sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które jako pierwsze objęło przewodnictwo w Porozumieniu.  

Czytaj więcej...

Podpisanie Porozumienia Okrągłego Stołu

W dniu 14 stycznia 2014 roku w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie spotkanie, podsumowujące dotychczasowe prace Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. Przypomnijmy, że w toku dotychczasowych czterech debat omówiono najważniejsze kwestie i postulaty dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz stosunków między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą. Wynikiem tych dyskusji było porozumienie podpisane przez sygnatariuszy. Niestety, stwierdzić należy, że wbrew oczekiwaniom Okrągły Stół zyskał znikome zainteresowanie ze strony przedstawicieli pozostałych władz, stając się głównie platformą dialogu organizacji społecznych i samorządów zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj więcej...