Spotkanie z RPO w ramach prac Porozumienia

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Porozumienia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO.

Obrady obejmowały prezentację projektu „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” oraz dyskusję ekspercką „Problematyka sankcji administracyjnych”. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali chęć dalszego współdziałania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w obydwu obszarach.

Pan Rzecznik zadeklarował także udział w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja m.in. poprzez wpięcie tego dnia fioletowej wstążki jako symbolu solidarności ze środowiskiem sędziowskim. Obchody te odbywają się pod patronatem Porozumienia.

Ponadto podczas posiedzenia przyjęto drugą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych. Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych, 2) potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, 3) przymusu adwokacko-radcowskiego, 4) udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy, 5) wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Sygnatariusze postanowili także w sposób aktywny wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące podejmowanych przez siebie przedsięwzięć w zakresie ostatniego z tematów – edukacji prawnej społeczeństwa.

Nowe stanowiska przyjęte w ramach Porozumienia w dniu 20 kwietnia 2016r.

Sygnatariusze Porozumienie Samorządów Zawodowych i Organizacji Prawniczych podczas posiedzenia w dniu 20 kwietnia przyjęli kolejne wspólne stanowiska:

Stanowisko nr 5/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych wskazuje na konieczność podjęcia prac ustawodawczych, które prowadzić będą do zasadniczej zmiany modelu organizacji pracy sędziego dzięki stworzeniu kancelarii sędziego.

Celem stworzenia kancelarii sędziego jest  usprawnienie przebiegu postępowań sądowych poprzez umożliwienie sędziemu poświęcenia czasu wyłącznie na czynności orzecznicze, wprost polegające na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, przy szerokim powierzeniu czynności z zakresu administracji sądowej i ochrony prawnej asystentom sędziego oraz referendarzom sądowym. Istotnym elementem nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości winna być wysoko wykwalifikowania i dobrze wynagradzana obsługa sekretarska, asystencka i referendarska.

Modelem pożądanym jest stała współpraca każdego sędziego z co najmniej jednym sekretarzem sądowym, asystentem sędziego oraz referendarzem sądowym.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

W dniu 6 kwietnia 2016r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się kolejne robocze posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

            Sygnatariusze podjęli prace nad ewentualnymi propozycjami zmian ustawodawczych, które zostaną przekazane Ministrowi Sprawiedliwości, a których celem jest usprawnienie postępowania sądowego. Prowadzone prace dotyczą zagadnień związanych z dostępem notariuszy do systemu PESEL, ich uprawnień w zakresie postępowania upominawczego i w sprawach o wykroczenia, przymusem adwokacko – radcowskim, efektywnością doręczeń sądowych, utworzeniem w sądach biur sędziów, obligatoryjnych rodzinnych wydziałów odwoławczych oraz wydziałów egzekucyjnych, sporządzaniem przez komorników protokołu stanu faktycznego, stworzeniem standardów dla orzeczeń o alimentach i rolą kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów.

            Kolejne robocze posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na którym przestawione zostaną efekty prowadzonych prac będzie mieć miejsce w dniu 20 kwietnia 2016r.

            W dniu 11 maja 2016r. planowane jest natomiast spotkanie Sygnatariuszy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bondarem, którego przedmiotem będą standardy pieniężnych kar administracyjnych. 

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych z Panem Nilsem Muižnieksem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy. „Iustitia”, przewodnicząca w tym półroczu pracom Porozumienia,   była na nim reprezentowana przez wiceprezes Barbarę Zawiszę i członka zarządu Hannę Kaflak-Januszko.  

Gościa powitał r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRPP, który podziękował Komisarzowi za spotkanie, poinformował o dokonujących się w ostatnich miesiącach zmianach legislacyjnych oraz o pośpiesznym trybie ich wprowadzania. Dyskusję w toku spotkania zdominowały następujące tematy.

Przede wszystkim przedstawiona została historia przygotowania i uchwalenia zmian w ustawie o Policji i innych ustawach od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku do uchwalenia nowych przepisów przez Sejm w styczniu i lutym 2016 roku. W opinii członków Porozumienia uchwalone przepisy nie realizują wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rozszerzają uprawnienia policji i służb specjalnych w stosunku do poprzedniego stanu prawnego i jedynie pozornie zapewniają kontrolę nad stosowaniem podsłuchów i innych technik inwigilacji. Rozważano różne modele zapewnienia rzeczywistego nadzoru nad stosowaniem inwigilacji i możliwość realizowania prawa obywateli do skarg w przypadku działań służb niezgodnych z prawem.

Czytaj więcej...

Kolejne posiedzenie Porozumienia

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli  Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. „Iustitia”, przewodnicząca w tym półroczu pracom Porozumienia,  była na nim reprezentowana przez wiceprezes Barbarę Zawiszę i członka zarządu Hannę Kaflak-Januszko.  

W trakcie posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ustawowej regulacji, zwiększenia poziomu oraz stałej waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.

Porozumienie przyjęło również stanowisko dotyczące zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedstawiciele Porozumienia zdecydowali także o przygotowaniu w najbliższym czasie stanowisk dotyczących proponowanych zmian w Konstytucji RP oraz zakresu i standardów kar administracyjnych.

W skład Porozumienia wchodzą samorządy prawnicze oraz główne organizacje zrzeszające prawników różnych specjalności: adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych.

Kolejne spotkanie zapowiadane jest na 9 marca br.

(PSZiSP)

Stanowisko prawników w sprawie zasad prawidłowej legislacji

Proces stanowienia prawa przez parlament obecnej kadencji budzi zrozumiały niepokój i sprzeciw wielu środowisk prawniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, grupujące przedstawicieli wszystkich prawniczych grup zawodowych, przyjęło stanowisko dotyczące postulowanych zasad tworzenia prawa w Polsce.

Poniżej przedstawiamy jego treść.

Czytaj więcej...