Stanowisko nr 26/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 26/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Czytaj więcej...

Stanowisko nr 25/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 25/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78)

Czytaj więcej...

Stanowisko nr 24/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 24 października 2016 r.

 

Stanowisko nr 24/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851)

Czytaj więcej...

5 października 2016r. spotkanie Porozumienia SZiSP

W dniu 5 października odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Porozumienia. W jego toku dyskutowano m.in. o wspólnych działaniach sygnatariuszy w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa. Wysłuchano także informacji dot. organizacji Tygodnia Konstytucyjnego ze strony Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram – przedstawicielki organizatora, którym jest Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

7 września 2016r. spotkanie Porozumienia SZiSP

W dniu 7 września 2016 r. w siedzibie KRRP odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Samorządów zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. W trakcie spotkania omówiono najbardziej aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a nadto dyskutowano nad organizacją konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”, wynikami ankiety dotyczącej edukacji prawnej społeczeństwa, perspektywami współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie ADR i sprawami organizacyjnymi Porozumienia, w tym o możliwości współpracy z uniwersyteckimi wydziałami prawa.

Stanowisko nr 23/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 15 października 2016 r.

 

Stanowisko nr 23/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15)

 

W związku z otrzymaniem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331) w celu zgłoszenie ewentualnych uwag Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przedstawia poniżej stanowisko w tym zakresie.

Porozumienie wskazuje, iż opiniowany projekt nie uwzględnia treści art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który brzmi następująco: „Warunek określony w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski”. Dlatego Porozumienie proponuje aby § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia otrzymał brzmienie: „3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sądowej, aplikacji prokuratorskiej albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego”.

Czytaj więcej...