Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" ws. publikacji medialnych dotyczących postępowań rejestrowych

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zaniechanie sądów rejestrowych przy rejestrowaniu spółek, w których miała zasiadać osoba skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyjaśniam, że sądy rejestrowe nie mają instrumentów prawnych do weryfikowania czy nie zachodzi negatywna przesłanka z art. 18 kodeksu spółek handlowych, gdyż:

Czytaj więcej...

Wniosek poselski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie znoszenia sądów przez Ministra Sprawiedliwości

    

W związku z planami Ministra Sprawiedliwości, który od kilku miesięcy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zniesienia możliwie największej liczby sądów rejonowych, grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu pozwalającego Ministrowi na dowolne tworzenie i znoszenie sądów.

Oto treść poselskiej skargi do Trybunału, datowanej na 18 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie rządowych spotów telewizyjnych dotyczących reformy emerytalnej

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której przedstawiciele przechodzą w stan spoczynku przedwcześnie i w pełni sił.

Czytaj więcej...

Manifest z Vilamoura - Uchwała Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL) z 3 marca 2012 r.

 

1.   Ambicją stowarzyszenia MEDEL jest działalność wpisująca się w model funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego: celem stowarzyszenia jest w szczególności obrona niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej w relacji z innymi władzami, a także na styku władzy sądowniczej z interesem prywatnym, zapewnienie, niezależnie od okoliczności, przestrzegania wartości prawnych obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, obrona praw mniejszości i prawa do odmienności, w kontekście potrzeby zapewnienia emancypacji społecznej najsłabszych.

Obrona niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w trosce o zapewnienie równości obywateli wobec prawa.

2.   Skuteczność prawa zależy od ludzi i instytucji, których zadaniem jest jego stosowanie. Zadaniem władzy sądowniczej jest w szczególności ochrona praw podstawowych i ściganie działalności przestępczej. W sytuacjach kryzysowych działania sądów administracyjnych i gospodarczych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem i prawidłowości dystrybucji środków publicznych.


Czytaj więcej...

Dokument końcowy panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli SSP „Iustitia" i sądów rejonowych objętych projektem zniesienia przygotowywanym przez Ministra Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za kierowane przez nas sądy oraz dobro całego sądownictwa powszechnego stwierdzamy, iż planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie ponad 1/3 sądów rejonowych budzi nie tylko sprzeciw społeczności lokalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i środowiska sędziowskiego, ale także poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP.

Wskazała na to Krajowa Rada Sądownictwa w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 1 pkt 13 ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) w zakresie dotyczącym nowego brzmienia art. 20 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Sędziowie będą dochodzić waloryzacji na drodze sądowej

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" przygotowało wzór pozwu, który w najbliższych dniach sędziowie będą mogli składać w sądach pracy, w związku ze złamaniem Konstytucji przy uchwalaniu ustawy okołobudżetowej. Ustawa ta budzi zasadnicze wątpliwości co do jej konstytucyjności, podważając tym samym zaufanie do państwa prawa. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, iż skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej ustawy złożył I Prezes Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu pozwu podano szereg argumentów, zarówno proceduralnych jak i materialnych, które wskazują na sprzeczność z Konstytucją ustawy okołobudżetowej. Pozwy będą obejmować żądanie zapłaty uposażenia w wysokości takiej, jak gdyby ustawa ta, zamrażająca mechanizm waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich, nie obowiązywała tj. około 300 zł za każdy miesiąc od stycznia 2012 r. Pragniemy przypomnieć, że ustawę okołobudżetową opublikowano 30 grudnia 2011 r. tj. 2 dni przed 2012 r. SSP „Iustitia" apelowało do Prezydenta, aby w związku z wątpliwościami konstytucyjnymi, skierował tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do TK, jednak apel ten został zbyty milczeniem. 

Czytaj więcej...