Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie niezależności sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z wielkim zaniepokojeniem przyjęło doniesienia medialne o treści rozmowy telefonicznej Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Stowarzyszenie pragnie przypomnieć, że w toku konsultacji społecznych w trakcie prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w 2011 roku, podstawowym postulatem wysuwanym przez SSP Iustitia, było odebranie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi politykowi - Ministrowi Sprawiedliwości i przekazanie go I Prezesowi Sądu Najwyższego. Jednym z argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem było uniezależnienie sądownictwa od wpływu polityków. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pełną niezależność od wpływu polityki na kształt sądownictwa, a nawet od prób wpływania na niezawisłość sędziowską.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie opublikowanego nagrania rozmowy z Prezesem SO w Gdańsku

W związku z opublikowaniem przez jedną z ogólnopolskich gazet zapisów rozmowy telefonicznej z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotyczącej biegu rozpoznawania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Marcina P., Zarząd SSP „IUSTITIA” zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa o rozważenie przeprowadzenia z urzędu postępowania wyjaśniającego określonego w art. 114 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. Podejmowanie decyzji quasi-nadzorczych pod naciskiem innych osób, jak też choćby sugerowanie, że taki proces może mieć miejsce, stanowi w naszej ocenie poważne uchybienie godności urzędu sędziego.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie wyboru organów samorządu sędziowskiego

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów sądów powszechnych o aktywny udział w wyborach do organów samorządu sędziowskiego i o zgłaszanie jako kandydatów do niego najlepszych i najbardziej godnych zaufania sędziów.

Zdajemy sobie sprawę, że ustawodawca od lat ogranicza uprawnienia organów samorządowych w sądach, a po ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ich kompetencje stały się niemal iluzoryczne. Te zmiany ustawowe mają na celu obniżenie rangi władzy sądowniczej i takie ustawienie pozycji organów samorządowych, aby jak najwięcej uprawnień miał powoływany przez ministra przełożony, a jak najmniej - organ demokratycznie wybierany przez sędziów. Słyszymy, że taka sytuacja zniechęca wielu sędziów do udziału w organach samorządowych i wyborach do nich, gdyż dostrzegają, że samorząd ma i tak coraz mniejszy wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w sądach

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie dostępu sądów do baz danych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oczekuje szybkiej reakcji Ministra Sprawiedliwości na utrudnienia w dostępie sądów do baz danych, koniecznych dla sprawnej pracy wymiaru sprawiedliwości. Środowisko sędziowskie od lat zgłaszało taką potrzebę i obecną obietnicę podjęcia stosownych prac przyjmujemy z zadowoleniem. Jednocześnie jednak zaniepokojenie budzi fakt, że w zadeklarowanym kształcie zapewnienie dostępu do bazy danych Krajowego Rejestru Karnego (KRK) ma dotyczyć wyłącznie wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego. Takie ograniczenie zakresu proponowanych zmian stanowiłoby jedynie reakcję na głośno komentowane wydarzenie publiczne, ale nie będzie stanowiło systemowego rozwiązania problemu braku dostępu sądów do publicznych baz danych. 

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie postępowań przymuszających do składania sprawozdań finansowych

Ostatnie zdarzenia związane ze spółką „Amber Gold” spowodowały krytykę pod adresem sądów rejestrowych w związku z nieskładaniem sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego podmioty gospodarcze.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” informuje, że konieczność efektywnego rozwiązania problemu składania sprawozdań finansowych była wielokrotnie podnoszona przez sędziów i jest od lat znana Ministerstwu Sprawiedliwości. Dochodziło do spotkań dotyczących tej kwestii, z których ostatnie, z udziałem sędziów z całego kraju, odbyło się w połowie czerwca 2011 r. W związku z tym Stowarzyszenie zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o poinformowanie nas i opinii publicznej:
- czy przed ujawnieniem sprawy „Amber Gold” prowadzono jakiekolwiek prace mające rozwiązać problem sprawozdań finansowych, czy przygotowano zmiany legislacyjne w celu rozwiązania problemu i kiedy,
- czy uzyskano dane, jak wygląda składanie sprawozdań finansowych i przymuszanie do ich składania w różnych sądach, a jeżeli takie dane zebrano, zwracamy się o ich ujawnienie,
- czy Ministerstwo, wiedząc o problemie nieskładania sprawozdań, podjęło działania nadzorcze wobec sądów w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" ws. koniecznych zmian w postępowaniach rejestrowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża zaniepokojenie próbami obciążenia sądów odpowiedzialnością za powstanie spółki z o.o. Amber Gold i faktem działania w charakterze prezesa jej zarządu osoby skazanej za przestępstwa wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Czytaj więcej...