Komunikat rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA, sędziego Waldemara Żurka.

Pojawiające się w mediach, sugestie, jakoby sędziowie, chcąc protestować, mieli zamiar

\"brać zwolnienia lekarskie\", są daleko posuniętym nieporozumieniem. Sędziowie

muszą być dla społeczeństwa przykładem przestrzegania prawa, i nawet jeśli sytuacja

długotrwałego ignorowania ich postulatów, doprowadzi do protestu, nie będą oni ani

łamać ani obchodzić istniejącego porządku prawnego. Sędziowie nigdy nie brali

fałszywych zwolnień lekarskich i nigdy tego robić nie będą. To przestępstwo i należy takie

praktyki potępiać. Sugerowanie sędziom, jakoby chcieli tak łamać prawo jest bardzo

krzywdzące. W przypadku braku zmian w zasadach naboru sędziów i zasad ich

wynagradzania, sytuacja w wymiarze sprawiedliwości może stać sie dramatyczna. Po

prostu nie będzie chętnych, wśród osób spełniających kryteria, by sprawować tę

odpowiedzialną, i wymagający wielu wyrzeczeń funkcję. Brak możliwości dopływu młodej

kadry w postaci asesorów, naturalne odejścia w stan spoczynku, czy fala odejść do lepiej

płatnych zawodów prawniczych może spowodować znaczne  braki kadrowe. Dodatkowo

przedstawiciele innych zawodów prawniczych nie chcą ubiegać się o stanowiska sędziów.

To dzisiaj trzeba bić na alarm, bo za dwa lata będzie za późno. Obowiązkiem sędziów

jest nie tylko dobre sądzenie, ale także dbałość o niezawisłość sądów oraz

alarmowanie społeczeństwa o zagrożeniach wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj tym

zagrożeniem jest negatywna selekcja zawodu sędziego wśród młodych prawników,

która w najbliższych latach może wpłynąć na obniżenie poziomu orzecznictwa.

Natomiast brak kandydatów na sędziów doprowadzić może do zapaści w liczbie

załatwianych spraw, która miała już miejsce w latach 90-tych. Sędziowie nie maja

prawa do strajku, nie wolno im zrzeszać się w związkach zawodowych, nie zasiadają w

Komisji Trójstronnej. Dlatego mają bardzo ograniczone formy zwrócenia uwagi na

niezwykle ważne problemy, które dotykają poprzez sądy całe społeczeństwo. Jednak

nigdy nie będziemy stosować metod sprzecznych z porządkiem prawnym. Apelujemy

jednak do władzy wykonawczej i ustawodawczej by zrozumiałą tą sytuację i

przedstawiła rozwiązania, które dadzą gwarancję obywatelowi, że idąc do sądu spotka

tam mądrego sędziego, a jego sprawa zostanie szybko i sprawiedliwie rozstrzygnięta.