ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Marsz 100 Tóg

Konferencja – Marsz 1000 Tóg dla lepszej Europy

Konferencja – Marsz 1000 Tóg dla lepszej Europy

Na kilka tygodni przed wyborami do parlamentu UE, w Warszawie odbędą się obrady Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów [25-27 kwietnia 2024r.],  które zrzesza przedstawicieli  władzy sądowniczej  44 europejskich państw. Głównym zadaniem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów jest ochrona prawa obywateli do niezależnych i niezawisłych sądów.

Już w czwartek 25 kwietnia od godz. 16:30 w Senacie RP [ul. Wiejska 6] odbędzie się międzynarodowa Konferencja – “1000 Robes March for a better Europe” [Marsz 1000 Tóg dla lepszej Europy“]. Hasło zostało zaczerpnięte z inicjatywy jaką Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów przedstawiło w 2023r.  na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby dzień 11 stycznia został ogłoszony „Międzynarodowym Dniem Niezawisłości Sędziowskiej – Marszu 1000 Tóg” .

Konferencja zgromadzi znakomitych gości, to jest przedstawicieli władzy ustawodawczej  marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę – Błońską, władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości  prof. Adama Bodnara oraz władzy sądowniczej prof. Krystiana Markiewicza Przewodniczącego  Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuraturyt, sędziego Duro Sessa (Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów), czy sędziego Mikaela Sjöberga (Prezesa Europejskiego Stoarzyszenia Sędziów)

Jak wskazuje sędzia Dorota Zabłudowska [Członkini Zarządu SSP IUSTITIA odpowiedzialna za współpracę międzynarodową]:”Ta konferencja to  historyczne wydarzenie. Po ośmiu latach przerwy, ponownie władze publiczne ze sobą współpracują, tak jak to zapisano w Konstytucji. Jestem wzruszona, mogąc pokazać naszym zagranicznym gościom nowe otwarcie polskiej demokracji, oparte na szacunku, porozumieniu i współdziałaniu. To naprawdę wyjątkowy moment i dla mnie, i dla naszych gości, z których wielu szło 11 stycznia 2020 r. w Marszu 1000 Tóg, w proteście przeciwko łamaniu niezawisłości sędziowskiej i sędziowskiego sumienia. Cieszę się, że doczekaliśmy tej chwili”

 

Do Warszawy w tych dniach na zaproszenie  organizatorów  przyjadą prawnicy, w tym sędziowie z całej Europy. Z ich udziałem odbędzie się dyskusja  jak odrobić lekcje deformy demokracji i skutecznie przywrócić praworządność.

Jak podkreśla Duro Sessa [Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów]: „Niestety nikt nie jest bezpieczny. Obserwujemy, jak trudno przywrócić rządy prawa dla naszych obywateli, i jak czasami trudno przekonać obywateli, że rządy prawa są ważne. To są powody, dla których ta Konferencja „Marsz 1000 Tóg dla lepszej Europy” jest tak ważna w tym właśnie momencie”. Sędziowie w Polsce stwierdzili, że nie są już w stanie wykonywać swoich obowiązków bez zagrożenia sankcjami dyscyplinarnymi, włączając w to zwolnienie z urzędu. W takiej sytuacji, Polskie Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA zorganizowało bezprecedensową akcję na rzecz niezawisłości sądownictwa – Marsz 1000 Tóg. Było to wydarzenie unikalne, które odbyło się 11 stycznia 2020 roku w Warszawie pod hasłem: „Prawo do niezależności. Prawo do Europy”, w którym Europa jest symbolem wolności, praw człowieka, rządów prawa i demokracji. Sędziowie z całej Europy zebrali się w Warszawie, aby dołączyć do polskich sędziów i polskich obywateli w proteście na rzecz niezależności sądownictwa.” 

W kolejnych dniach po konferencji odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

 

 

Członkowie Iustitii mogą wziąć udział w konferencji – pod warunkiem zgłoszenia na mail konferencja@iustitia.pl w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

 

 

Z programem konferencji można zapoznać się w linku (kliknij tutaj – pdf)

 

 

 

English version:

Conference – March of 1000 Robes for a Better Europe

Several weeks before the elections to the EU Parliament, a session of the European Association of Judges will take place in Warsaw [April 25-27, 2024], bringing together representatives of the judiciary from 44 European countries. The main task of the European Association of Judges is to protect citizens’ rights to independent and impartial courts.

On Thursday, April 25, starting at 4:30 PM in the Senate of the Republic of Poland [6 Wiejska Street], an international Conference – „1000 Robes March for a better Europe” will take place. The slogan was derived from an initiative presented by the International Association of Judges in 2023 at the United Nations, to declare January 11th as the „International Day of Judicial Independence – March of 1000 Robes”.

The conference will gather distinguished guests, including representatives of the legislative power, Marshal of the Senate Małgorzata Kidawa-Błońska, of the executive power, Minister of Justice Prof. Adam Bodnar, and of the judicial power, Prof. Krystian Markiewicz, Chairman of the Codification Commission for the Judiciary and Prosecution, Judge Duro Sessa (President of the International Association of Judges), and Judge Mikael Sjöberg (President of the European Association of Judges).

As Judge Dorota Zabłudowska points out [Member of the Board of the Association of Polish Judges IUSTITIA responsible for international cooperation], „This conference is a historic event. After an eight-year hiatus, public authorities are once again cooperating as stipulated in the Constitution. I am moved to be able to show our foreign guests the new opening of Polish democracy, based on respect, agreement, and cooperation. It is truly a unique moment for me and for our guests, many of whom participated in the March of 1000 Robes on January 11, 2020, in protest against the violation of judicial independence and the judicial conscience. I am glad we have reached this moment.”

During these days in Warsaw, lawyers, including judges from all over Europe, will come upon invitation from the organizers. With their participation, a discussion will take place on how to make up for the lessons of democracy’s deformation and effectively restore the rule of law.

As Duro Sessa emphasizes [President of the International Association of Judges], „Unfortunately, no one is safe. We observe how difficult it is to restore the rule of law for our citizens, and how sometimes it is difficult to convince citizens that the rule of law is important. These are the reasons why this Conference 'March of 1000 Robes for a Better Europe’ is so important at this moment.” Judges in Poland have stated that they are no longer able to perform their duties without the threat of disciplinary sanctions, including dismissal from office. In such a situation, the Polish Association of Judges IUSTITIA organized an unprecedented action for the independence of the judiciary – the March of 1000 Robes. It was a unique event that took place on January 11, 2020, in Warsaw under the slogan: „Right to Independence. Right to Europe,” in which Europe is a symbol of freedom, human rights, the rule of law, and democracy. Judges from all over Europe gathered in Warsaw to join Polish judges and Polish citizens in protest for the independence of the judiciary.

In the days following the conference, the General Assembly of the European Association of Judges will take place.

conference programme (pdf)

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content