Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyraża sprzeciw wobec arbitralnego odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów w obszarze apelacji rzeszowskiej oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, niemających wystarczającego doświadczenia w zarządzaniu lub których kompetencje nie znajdowały dotychczas uznania, a w jednym przypadku zobowiązaniu odwołanego prezesa do dalszego pełnienia tych obowiązków, co wskazuje na pozamerytoryczne cele tych czynności. Niepokoi przy tym forma, w jakiej odwołania te następują (fax czy e-mail), jak też zamieszczane - w niektórych przypadkach - uzasadnienia tej decyzji na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości nierzetelnej i niereprezentatywnej dla całościowej oceny pracy sądu i kierującego nim prezesa.

Zauważamy ponadto, że wbrew obowiązującym przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), tj. art. 23 - 25 Minister Sprawiedliwości nie wypełnia obowiązku przedstawienia nowo powołanych prezesów sądów zgromadzeniom i zebraniom sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

W wykonaniu nałożonego na Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy obowiązku przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy zamieszcza się poniżej tekst uchwały podjętej w dniu 26.02.2018r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 roku

 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy wyrażają dezaprobatę i stanowczy sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości, przesłanej faksem, o odwołaniu w trakcie trwania kadencji dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy sędziego Anatola Gula.

Ten sposób odwołania z funkcji prezesa nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawnego, podważa zaufanie do sądu, godzi w zasadę jawności życia publicznego i stanowi wyraz lekceważenia zarówno opinii publicznej, jak i odwołanego Prezesa oraz Sędziów okręgu świdnickiego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wykluczenia z szeregów stowarzyszenia osób, które zgłosiły swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa

Zarząd SSP „Iustitia” stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów dwukrotnie tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018 r. zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację – w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu.
W związku z udziałem członków Stowarzyszenia w procedurze wyborczej do KRS, Zarząd składa wniosek o wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu:

1. sędziego Dariusza Drajewicza – przez Oddział w Warszawie,
2. sędziego Marka Jaskulskiego – przez Oddział w Poznaniu,
3. sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz – przez Oddział w Słupsku,
4. sędziego Jędrzeja Kondka – przez Oddział w Warszawie,
5. sędziego Macieja Nawackiego – przez Oddział w Olsztynie,
6. sędziego Roberta Pelewicza - przez Oddział w Tarnobrzegu,
7. sędziego Rafała Puchalskiego – przez Oddział w Przemyślu.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego z dnia 26.02.2018 r.

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego popiera uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 r. wyrażające sprzeciw co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, a także wyraża sprzeciw wobec odwołania w tym samym trybie prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Joanny Szczygielskiej, wiceprezesów tego sądu: Michała Krakowiaka oraz  Marcina Masłowskiego  i wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Katarzyny Trafisz.

Wyrażamy uznanie za godną postawę dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - sędziego Wioletty Sychniak oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Alicji Pońsko, które złożyły rezygnację z zajmowanych funkcji.

Czytaj więcej...

Iustitia oferuje pomoc sędziom kobietom, wobec których Min. Spr. podjął negatywną decyzję w sprawie pełnienia przez nie służby po 60 roku życia

SSP Iustitia informuje, że podejmuje działania w celu zapewnienia pomocy prawnej sędziom - kobietom, wobec których MS podjął negatywną decyzję co do dalszego pełnienia służby po ukończeniu 60 roku życia. 

Przepisy  upoważniające Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat, wprowadzone ustawą z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452)  stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na płeć i są sprzeczne  z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywą Rady 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z art. 33 Konstytucji RP kobieta i mężczyzna mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Raport Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017

7 stycznia 2018r. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) opublikowała raport na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy link do raportu i zachęcamy do lektury, zwłaszcza stron 21, 74-76 dotyczących sytuacji w Polsce.

Raport: https://rm.coe.int/2017-report-situation-ofjudges-in-member-states/1680786ae1