Postulaty Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości

UCHWAŁA NR /2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

w przedmiocie postulatów dotyczących aktualnych problemów
i potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi i Senatowi następujące postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Podziękowania Krajowej Rady Sądownictwa dla sędziów, którzy dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej, także wypowiadając się, w granicach prawa, w sferze publicznej

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 976 z zm.) odwołując się do art. 45 Konstytucji RP i pamiętając o tym, że każdy sędzia jest także sędzią europejskim oraz mając na uwadze treść § 4 Zbioru Zasad

Czytaj więcej...

Podziękowania Krajowej Rady Sądownictwa dla obywateli za obronę niezależności sądów

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje wszystkim Obywatelom, którzy stanęli i konsekwentnie trwają po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich, jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów.

Czytaj więcej...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie arbitralnego, jednoosobowego odwoływania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nadzwyczajnego i przejściowego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej...

Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa

Uchwała Forum Współpracy Sędziów z dnia 2 marca 2018 roku, numer 11/18 w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa.

Forum Współpracy Sędziów uznaje za konieczne objęcie zasadą jawności życia publicznego całości procedury powoływania sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa, a więc także tego jej etapu, w którym sędziowie udzielają poparcia poszczególnym kandydatom.
Opinia publiczna ma prawo poznać nie tylko nazwiska poszczególnych kandydatów, ale również tych sędziów, którzy udzielili im poparcia, aby w ten sposób transparentność działania władzy państwowej mogła być w pełni zrealizowana.
Każdy sędzia, który decyduje się na podejmowanie działań w sferze publicznej poza sądem, powinien czynić to uwzględniając nie tylko przepisy prawa, ale też wartości, które odzwierciedla Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.