Projekt monitorowania stresu zawodowego w sądach zakończony

Stowarzyszenie Zdrowa Praca przeprowadziło monitoring stresu związanego z pracą w sądach pod nazwą „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”. Uzyskane wyniki zostały opisane na stronie internetowej: www.temida.zdrowapraca.org. Wydana została publikacja książkowa, a wyniki badań przekazano m.in. Ministerstwu Sprawiedliwości. Kierownikiem projektu była dr Katarzyna Orlak, współpracująca w tym zakresie z "Iustitią".

Zarząd SSP „Iustitia” popiera postulat Stowarzyszenia Zdrowa Praca związany z programem, aby były kontynuowane badania skutków stresu u osób wykonujących  pracę orzeczniczą i wspomagającą w polskich sądach powszechnych. Jednocześnie zarząd „Iustitii” zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie problematyki zarządzania ryzykiem psychospołecznym w sądownictwie.

Stanowisko KRS w sprawie wypowiedzi po wyroku TK

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 10 marca 2016 r.

w przedmiocie publicznych wypowiedzi odnośnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Krajowa Rada Sądownictwa z niepokojem odnosi się do medialnych wypowiedzi dotyczących wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., które kwestionują pozycję Trybunału Konstytucyjnego. Zasada trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje więc o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji.

Ministrowie Sprawiedliwości i Prokuratorzy Generalni - jak jest w Unii Europejskiej?

W związku z wejściem w życie przepisów, które łączą funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zamieszczamy interesujące zestawienie. Jest to wykaz ministrów sprawiedliwości i prokuratorów generalnych Unii Europejskiej. Na podstawie wykazu można stwierdzić, jakie tytuły noszą ministrowie sprawiedliwości oraz prokuratorzy generalni we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz kto powyższe stanowiska zajmuje.

Podczas dyskusji na temat połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego niejednokrotnie różne osoby publiczne twierdziły, że w wielu krajach funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego są połączone i że jest to dobry przykład, który należy zastosować w Polsce. Padały nawet nazwy niektórych krajów Unii Europejskiej. W związku z tym przedstawiamy poniższy wykaz.

W 27 krajach Unii Europejskiej - spośród 28 - obowiązuje rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zgodnie z zasadą, że sędziowie i prokuratorzy nie mogą mieć tego samego zwierzchnika. Funkcje te są połączone w jednym tylko państwie Unii Europejskiej.

Państwem tym jest Polska. Od 4 marca 2016 r.

A oto wykaz ministrów sprawiedliwości i prokuratorów generalnych Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Spotkanie KRS ze stowarzyszeniami sędziowskimi

16 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z przedstawicielami stowarzyszeń sędziowskich. Stowarzyszenie „Iustitia” było reprezentowane przez prezesa Macieja Strączyńskiego.

W toku spotkania omówiono kwestię przygotowań do Zebrań Przedstawicieli Sędziów, które zostały zwołane na dzień 2 marca 2016 r. (osobno dla sędziów apelacyjnych i osobno dla okręgowych rejonowych), w celu wyboru członka KRS (z uwagi na upływ kadencji wiceprzewodniczącego Rady sędziego Krzysztofa Wojtaszka) oraz w celu złożenia przez Radę sprawozdania z dotychczasowej działalności w obecnej kadencji. Poruszono też m.in. kwestię realizacji uchwał przyjętych przez poprzednie Zebrania Przedstawicieli w dniu 21 lutego 2014 roku oraz właściwej organizacji obecnego Zebrania.

 

Czy sądy kupowały pisma rozrywkowe? Ministerstwo Sprawiedliwości "odpowiada"

W dniu 12 stycznia 2016 re. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki oświadczył publicznie w programie „Graffiti” telewizji "Polsat News", że „do tej pory sędziowie kupowali za publiczne pieniądze "Bravo Sport", świerszczyki, "Kot i Pies". W związku z tym rzeczniczka prasowa SSP "Iustitia" zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie.

Wniosek opublikowaliśmy na naszej stronie.

Poprosiliśmy we wniosku o wskazanie konkretnych sądów, które takie czasopisma kupowały i podanie, czy - jeśli kupowano pisma dla dzieci - nie miały one być wykorzystywane w specjalnych pokojach przesłuchań dla dzieci.

W dniu 29 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa odpowiedź, której treść była następująca:

"W związku z zapytaniem z dnia 13 stycznia br. skierowanym na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przedstawiam odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości: 

1. Czasopisma o charakterze rozrywkowym i wydawnictwa specjalistyczne nie dotyczące branży prawniczej nabywały sądy w apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej. Stwierdzono to na podstawie wykazu zapotrzebowania sądów na prasę na rok 2015.  

2. Z wykazu zapotrzebowania sądów na prasę jasno wynika jakie tytuły prasowe były zamawiane w danej apelacji. Nie prowadzono ustaleń w jakim celu były kupowane czasopisma o charakterze rozrywkowym i wydawnictwa specjalistyczne nie dotyczące branży prawniczej. 

Czytaj więcej...

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich z KRS

W dniu 7 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich - Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia z SSN Dariuszem Zawistowskim Przewodniczącym oraz Krzysztofem Wojtaszkiem Wiceprzewodniczącym i Waldemarem Żurkiem rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa.

„Iustitię” na tym spotkaniu reprezentowali: Maciej Strączyński - Prezes, Jolanta Korwin-Piotrowska – Wiceprezes i Barbara Zawisza – Wiceprezes.

Komunikat prasowy KRS