XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

               W dniu 24 grudnia 2017 r. Zarząd SSP „Iustitia” podjął uchwałę o zwołaniu XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniach 9–11 lutego 2018 r. w hotelu Panorama w Mszczonowie koło Warszawy: www.hotelpanorama.pl.

                 Początkowo planowaliśmy przeprowadzenie Zebrania na kwiecień 2018 roku, jednak przygotowywany przez rząd projekt ustawy o jawności życia publicznego wymusił przyspieszenie jego terminu. Jeżeli bowiem wskazana ustawa wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, sędziowie zostaną pozbawieni możliwości zasiadania w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej SSP „Iustitia”. Aby tego uniknąć konieczna jest zmiana statutu naszego stowarzyszenia. Obecnie prace nad projektem zmian statutu są już na ukończeniu i w najbliższym czasie projekt ten zostanie rozesłany do Oddziałów.  

                 Na tegoroczne zebranie Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 27 członków. Ponieważ zebranie rozpoczyna się 9 lutego 2018 r., w myśl naszego statutu wybór delegatów musi nastąpić do dnia 26 stycznia 2018 r. Prosimy o poinformowanie Zarządu o terminie zwołanego zebrania członków Oddziału po jego ustaleniu. Wybór delegatów należy udokumentować przesyłając protokół zebrania (skan, dobrej jakości, czytelne zdjęcie) do biura Stowarzyszenia. Wraz z protokołem i listą wybranych delegatów Oddziały obowiązane są także przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia wykaz swoich członków na dzień 26 stycznia 2018 r., ze wskazaniem zmian w stanie członkowskim jakie nastąpiły od poprzedniego Zebrania Delegatów, celem ustalenia właściwej liczby wybranych delegatów. Przypominamy o możliwości wyboru delegatów rezerwowych.

                 Jak co roku informujemy o możliwości wzięcia udziału w Zebraniu obserwatorów, którymi mogą być członkowie stowarzyszenia nie wybrani na delegatów. Obserwatorów Oddziały mogą zgłaszać pisemnie, w tym mailowo do biura Stowarzyszenia w terminie do dnia 26 stycznia 2018r.

                 Program zebrania przewiduje: otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie regulaminu zebrania, wybór członków Prezydium Zebrania i Komisji Wniosków, przyjęcie porządku obrad, przedstawienie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami, podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2017, głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu, wystąpienia zaproszonych gości, przedstawienie i głosowanie nad projektem zmian w Statucie, rozpoznanie odwołania Ł. Piebiaka od uchwały zebrania członków Oddziału w Warszawie o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia, dyskusja programowa, wolne wnioski oraz zamknięcie zebrania.  

                  Dalsze informacje związane z Zebraniem zostaną przekazane wkrótce w kolejnym komunikacie ISI lub mailowo na adresy Oddziałów.

 

Pozdrawiam serdecznie

Tomek Marczyński

wiceprezes ds. organizacyjnych