Apel SSP Iustitia do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

                                                     Apel do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

         Jako sędziowie, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, mamy obowiązek stać na straży prawa. Prawem najwyższym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Przyjęte w ostatnich dniach przez Sejm i Senat trzy ustawy dotyczące sądownictwa, łamią fundamentalne zasady Konstytucji, jakimi są zasady: trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej.
      Dlatego wierni sędziowskiej przysiędze, w przypadku podpisania tych ustaw przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się do wszystkich sędziów o:
1. niekandydowanie do Sądu Najwyższego w trybie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, 
2. niebranie udziału w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa dokonywanych przez Sejm,
3. nieprzyjmowanie stanowisk funkcyjnych w sądach w trybie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych,
4. rezygnację z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości i powrót do orzekania w sądach. 
          Inne zachowanie stanowi legitymizację przepisów prawa niezgodnych z Konstytucją. Jest także sprzeczne z naszą powinnością sędziowską wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

                                                                                                              W imieniu Zarządu 

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

                                                                                                           SSO Krystian Markiewicz