Komunikat hiszpańskiego stowarzyszenia sędziów „Asociación Profesional de la Magistratura” odnośnie zmian legislacyjnych w systemie sądownictwa w Polsce

W nawiązaniu do procedowanych zmian legislacyjnych odnoszących się do systemu sądownictwa w Polsce, zarząd hiszpańskiego stowarzyszenie sędziów, wystosowuje następujący komunikat:

Stowarzyszenie manifestuje swoje zaniepokojenie przyszłymi zmianami legislacyjnym  w odniesieniu do organizacji władzy sądowniczej w Polsce, które mogą skutkować naruszeniem niezależności sądownictwa   i niezawisłości sędziów.

szczególności wątpliwości budzą przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym kompetencje przewidziane dla Ministra Sprawiedliwości do wskazywania sędziów mających pozostać po zmianie sędziami orzekającymi oraz  zmiany powodujące utratę autonomii Krajowej Rady Sądowniczej, co zdaniem Stowarzyszenia, stanowi naruszenie zasady państwa  oraz godzi w gwarancje ochronne podstawowych praw i wolności obywateli, na których straży stoi Stowarzyszenie.

Zarząd ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

Madryt, 20 lipca 2017r.