Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Wicepremiera Mateusza Morawieckiego z 3 kwietnia 2017 r.

Oświadczenie

rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Nawiązując do wystąpienia Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w  American Enterprise Institute, Washington, DC, USA, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uprzejmie informuje, że system sądownictwa w Polsce był kształtowany w ramach demokratycznego porządku prawnego przez ostatnie 27 lat. Odpowiada on standardom europejskim i jest częścią europejskiego systemu sądowniczego. Sądownictwo funkcjonuje niezależnie od wpływu polityki, bez obciążeń poprzedniego ustroju.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne UE Polska pod względem sprawności i szybkości postępowania znajduje się w pierwszej połowie stawki krajów członkowskich, mimo że nakłady na sądownictwo należą do jednych z najniższych w Europie.

 

Należy zgodzić się z wystąpieniem w części dotyczącej pozytywnej oceny rozwoju gospodarczego kraju, który ma też jeden z najniższych wskaźników korupcji na świecie i podkreślić, że bez sprawnego i niezależnego sądownictwa taki sukces byłby trudny do osiągnięcia.

  Bartłomiej Przymusiński

 rzecznik prasowy SSP „Iustitia”

 

Statement

By the Spokesman for the Polish Judges Association "IUSTITIA"

 

Referring to the presentation of Mr, Mateusz Morawiecki - Deputy Prime Minister and Minister of Development and Finance, at the American Enterprise Institute in Washington, DC, USA on April 3, 2017,

the Polish Judges Association "Iustitia" informs that for the last 27 years the judicial system in Poland was shaped in the frames of the democratic legal order. It is fully complementary to European standards and is part of the European judicial system. The judiciary functions independently of the influence of politics, without the burden of the previous regime.

The EU statistics should be mentioned, according to them Poland is in the first half of the Member States in terms of efficiency and speed of trials, although the expenditure on the judiciary is among the lowest in Europe.

It is important to agree with the Deputy Prime Minister`s part of the presentation on the positive assessment of the Poland`s economic development, which also has one of the lowest rates of corruption in the world. It should also be pointed that without such an efficient and independent judiciary, such success would be difficult to achieve.

 

Bartlomiej Przymusinski

Spokesman for the

Polish Judges Association "IUSTITIA"