Stanowisko „Iustitii” w przedmiocie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości nt. wstępnej opinii OBWE/ODIHR

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” w pełni podziela i akceptuje krytyczne uwagi do rządowego projektu ustawy, zgłoszone we wstępnej opinii OBWE/ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) z 22 marca 2017 r.

Należy przypomnieć, że Biuro powołano w 1990 r. na mocy Paryskiej Karty Nowej Europy, która otworzyła nową erę w stosunkach europejskich. Przez ostatnie 27 lat Polska zrobiła ogromne postępy w sferze przestrzegania praw człowieka, stała się członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej. Niezależne sądownictwo gwarantuje przestrzeganie praw człowieka. Uchwalenie rządowego projektu ustawy upolityczni Krajową Radę Sądownictwa i Polska znajdzie się poza gronem państw respektujących wspólne europejskie wartości. Prawo ograniczające niezależność sądownictwa może wywołać konsekwencje międzynarodowe dla naszego kraju. Wszyscy obywatele na tym ucierpią, a dokonania w sferze przestrzegania praw człowieka zostaną zniweczone. Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości oraz do polskiego Parlamentu o respektowanie opinii niezależnych organizacji, takich jak m.in. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Deklarujemy gotowość udziału w pracach nad zmianami prawa, które będą zgodne z podstawowymi zasadami prawa europejskiego.

 

The Polish Judges Association "IUSTITIA" fully supports and accepts the critical comments to the government bill,  as reported on March 22, 2017, in the preliminary OSCE / ODIHR opinion.

 

The Polish Judges Association "IUSTITIA" fully supports and accepts the critical comments to the government bill, reported on March 22nd 2017 in the preliminary OSCE / ODIHR opinion.

It should be recalled that the Organization was set up in 1990 under the Charter of Paris for a New Europe, which opened up a new era in European relationships. Over the past 27 years, Poland has made great strides in the area of ​​human rights and development, becoming a member of the Council of Europe and the European Union. An independent judiciary is a prerequisite for respecting and protecting human rights. Placement of the National Council of Judiciary in Poland under political influence, if not political control, which will result at the moment of passage of the government`s bill, will likely place Poland outside of a group of states that respect mutual European values ​​and may lead into serious international implications. All citizens would suffer, and the achievements of human rights in the past years would be ruined. We call on the minister of Justice and the Polish Parliament to respect the opinions of independent organizations, such as: The Office for Democratic Institutions and Human Rights. We declare our willingness to participate in working on such changes as would be in line with the fundamental principles of European law.

The ignoring of the OSCE assessment by the Minister of Justice could well undermine our international standing and fail to promote an atmosphere of dialogue and partnership with Poland's European partners.