Rząd rumuński wycofuje się z kontrowersyjnego rozporządzenia w sprawie amnestii

Po kilkudniowym proteście w kilkunastu miastach Rumunii socjaldemokratyczny rząd Sorina Grindeanu wycofał się z planów zmiany przepisów Kodeksu karnego obejmujących między innymi dekryminalizację przestępstw urzędniczych, w przypadku popełnienia których, wartość szkody nie przekracza 44.000 euro.'

Zmiany planowane przez rząd wywołały falę protestów w kilkunastu miastach Rumunii. W ich trakcie rząd skierował pod obrady parlamentu projekt aktu prawnego obejmującego amnestię dla osób odbywających karę więzienia do lat pięciu, z wyłączeniem skazanych za przestępstwa seksualne i z użyciem przemocy, co wzmogło falę protestów. Rząd rumuński argumentował między innymi, że amnestia poprawiłaby sytuację w przepełnionych rumuńskich więzieniach.

Podkreślić należy, że zdecydowanie negatywne stanowisko wobec rządowych poczynań przedstawiło Forum Sędziów Rumuńskich. Organizacja ta jest niezależnym, niedochodowym, pozarządowym i posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem sędziów rumuńskich. Do głównych celów tego stowarzyszenia należy miedzy innymi: promowanie postępu przez działania mające na celu tworzenie niezależnego, niezawisłego i efektywnego  wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie obrony niezawisłości sądów oraz przygotowywanie, opiniowanie i wspieranie projektów aktów prawnych, których celem ma być modernizacja i usprawnienie działalności administracji sądowej.

Forum Sędziów Rumuńskich w omawianym stanowisku  sprzeciwia się przede wszystkim wprowadzeniu postulowanych zmian w drodze rozporządzenia z mocą ustawy, to jest z pominięciem procedury parlamentarnej przewidzianej dla uchwalenia ustawy. Według sędziów zrzeszonych w Forum takie działanie jest niezgodne z zasadą równości wobec prawa, ponieważ zmiany proponowane przez rząd mają na celu uzyskanie korzyści tylko przez pewną grupę osób, a mianowicie byłych urzędników państwowych, którzy narazili lub wyrządzili w budżecie państwa szkodę i co więcej szkody tej nie naprawili. Sędziowie podkreślają także, że w społeczeństwie targanym przez korupcję obowiązkiem prawodawcy powinno być zwiększenie zdolności aparatu państwa do walki z nią, włączając w to możliwość przywrócenia państwu utraconych środków, co z kolei pociąga za sobą pożądany efekt odstraszający.  W konsekwencji, zdaniem sędziów zrzeszonych w Forum, działania aktualnego rządu rumuńskiego zmierzające w przeciwnym kierunku nie mogą zasługiwać na aprobatę.

Dodatkowo wskazać należy, iż, jak to wynika z aktualnych wiadomości przekazywanych przez media (BBC International), odwołanie przez rząd rumuński omawianych wyżej zmian w prawie karnym nie przyczyniło się do uspokojenia nastrojów społecznych, bowiem manifestujący obawiają się, iż rząd, posiadający większość parlamentarną, będzie starał się przeforsować proponowane zmiany w drodze ustawowej.