ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania  przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowanie

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich

zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania  przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS

Apelujemy do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa (tzw. neo-KRS).

Jest to niezbędne do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu. Polska neo-KRS w praktyce swojego funkcjonowania wielokrotnie udowodniła już, że jest organem realizującym oczekiwania władzy, która wybrała sędziów do jej składu. Przez ostatnie lata bezpardonowego ataku na gwarancje niezawisłości sędziów nie zajęła stanowiska w obronie tej wartości. Przeciwnie, czynnie wspierała systematyczne osłabianie niezależności władzy sądowniczej, przede wszystkim poprzez udział w nielegalnej procedurze nominacyjnej sędziów, co prowadzi do rażącego naruszenia art. 6 EKPCz i art. 47 KPP –wyroki  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Dolińska-Ficek, Ozimek, sprawa Advance Pharma.

Ponadto neo-KRS nie spełnia swojej funkcji gwaranta niezależności sędziów, stała się organem represji i politycznego podporządkowania. Na brak wypełnienia tych obowiązków przez neo-KRS wskazują m.in.:

  • udział w procedurze przenoszenia sędziów w stan spoczynku, pomimo ich chęci dalszego orzekania,
  • zatwierdzanie decyzji o przenoszeniu sędziów do innych wydziałów bez ich zgody, co stanowi środek represji wobec sędziów,
  • utrudnianie złożenia odwołań w postępowaniach związanych z nominacją sędziów Sądu Najwyższego,
  • pozytywne opiniowanie aktów prawnych niszczących gwarancje niezależności sądów,
  • awansowanie nawzajem członków Rady,
  • wskazywanie do nominacji sędziowskiej kandydatów czynnie zaangażowanych politycznie lub o niewystarczających kwalifikacjach,
  • ingerencja w trwające sprawy poprzez sugerowanie wysłania na szkolenie sędzi, która wydała wyrok niewygodny dla partii rządzącej.

Żadna z ustaw uchwalonych przez polski Sejm nie rozwiąże problemu funkcjonowania nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa (neo-KRS) i jej udziału w procedurze powoływania sędziów. Przeciwnie, utrwalane są wszystkie patologie związane z politycznym systemem powołań sędziowskich. Dewastacja państwa prawa rozszerza się. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzyga żadnych zagadnień prawnych w duchu wspólnotowego dorobku prawnego. Z udziałem neo-KRS powołano do tej pory 3000 sędziów, których wyroki mogą być skutecznie podważane z uwagi na wadliwość procedury nominacyjnej.

Warunkiem koniecznym do przywrócenia praworządności w Polsce jest uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa. Nie można przywrócić rządów prawa walcząc jedynie ze skutkami, a nie z przyczynami kryzysu. Dalsze zwlekanie przez KE z wszczęciem postępowania przeciwnaruszeniowego stanowi zgodę na zatruwanie polskiego i unijnego wymiaru sprawiedliwości sędziami powołanymi niezgodnie z prawem i niszczenie rządów prawa. 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content