Stanowisko sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego z 26 lutego 2018r.

Uchwała podjęta na zgromadzeniu SO w Krakowie dnia 26.02.2018r.

1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraża podziękowanie sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi za pełnioną od wielu lat służbę na stanowiskach rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie, a także członka, a zarazem rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Waldemar Żurek w sposób konsekwentny i zarazem profesjonalny bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co - w czasie, kiedy władza wykonawcza i ustawodawcza, naruszając zasady wynikające z Konstytucji RP, podjęła szereg działań w celu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości czynnikowi politycznemu - było działaniem wyjątkowo trudnym i wymagającym odwagi. Cytując Kapitułę Nagrody Złote Paragrafy przyznanej sędziemu Waldemarowi Żurkowi w 2016 roku był on „zawsze tam, gdzie trzeba bronić podwalin demokratycznego państwa prawnego”. Pełna poświęcenia i zaangażowania postawa sędziego Waldemara Żurka sprawiła, że stał się „twarzą polskiego sądownictwa”, zasługując na wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

poniżej dalsza część stanowiska

Czytaj więcej...

Sędziowie warszawscy są przeciwni kandydatom do KRS Dariuszowi Drajewiczowi, Jędrzejowi Kondkowi, Maciejowi Miterze oraz apelują o ujawienie się osób popierających kandydatów do KRS

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznaczny brak akceptacji dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności dla kandydujących Sędziów z sądów okręgu warszawskiego, tj. Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje także do wszystkich sędziów, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa o ujawnienie swojej tożsamości.

Zasada jawności i transparentności życia publicznego nakłada wymóg udostępnienia obywatelom informacji związanych z całym procesem wyborczym.

Ukrywanie faktu deklaracji poparcia dla kandydatów do KRS, może rodzić niepotrzebne spekulacje, iż sędziowie składający podpisy uchylają się od odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, co przynosi ujmę całemu środowisku sędziowskiemu.

Apelujemy także do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa – Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie: Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery o poinformowanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o imiennych listach udzielonego im poparcia.

Sędziowie warszawcy sprzeciwiają się odwołaniom prezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża swój sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów  na podstawie dowolnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Zgromadzenie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie,  że w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk  w sądach powszechnych.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiekolwiek współudziału samorządu sędziów.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – wnioski wynikające z opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie opiniuje informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017  stwierdzając, że wyniki statystyczne osiągnięte przez sądy okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie są efektem wytężonej pracy wszystkich sędziów, w tym prezesów i wiceprezesów tych sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w okresie od września 2017 r. do lutego 2018 r.

Czytaj więcej...

Iustitia oferuje pomoc sędziom kobietom, wobec których Min. Spr. podjął negatywną decyzję w sprawie pełnienia przez nie służby po 60 roku życia

SSP Iustitia informuje, że podejmuje działania w celu zapewnienia pomocy prawnej sędziom - kobietom, wobec których MS podjął negatywną decyzję co do dalszego pełnienia służby po ukończeniu 60 roku życia. 

Przepisy  upoważniające Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat, wprowadzone ustawą z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452)  stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na płeć i są sprzeczne  z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywą Rady 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z art. 33 Konstytucji RP kobieta i mężczyzna mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Raport Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017

7 stycznia 2018r. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) opublikowała raport na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy link do raportu i zachęcamy do lektury, zwłaszcza stron 21, 74-76 dotyczących sytuacji w Polsce.

Raport: https://rm.coe.int/2017-report-situation-ofjudges-in-member-states/1680786ae1

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl