Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego z dnia 26.02.2018 r.

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego popiera uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 r. wyrażające sprzeciw co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, a także wyraża sprzeciw wobec odwołania w tym samym trybie prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Joanny Szczygielskiej, wiceprezesów tego sądu: Michała Krakowiaka oraz  Marcina Masłowskiego  i wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Katarzyny Trafisz.

Wyrażamy uznanie za godną postawę dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - sędziego Wioletty Sychniak oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Alicji Pońsko, które złożyły rezygnację z zajmowanych funkcji.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 27 lutego 2018 r.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z 27 lutego 2018 r.

 

Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niemieszczących się w standardach demokratycznego państwa prawnego i niemającego oparcia w Kostytucji RP działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do podporządkowania niezależnego sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym.

Uczestnicy Zgromadzenia deklarują poparcie dla wszystkich uchwał, jakie były podejmowane przez poszczególne ciała samorządu sędziowskiego, Forum Współpracy Sędziów, jak też organizacje i stowarzyszenia sędziowskie, a w szczególności Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i Stowarzyszenia Sędziów THEMIS.

Nowe przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zniosły zasadę udziału sędziów w procesie wyboru prezesów sądów, koncentrując w rękach Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, pełnię władzy w zakresie arbitralnego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Naszą najdalej idącą dezaprobatę budzą kolejne niekonstytucyjne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Nasz sprzeciw odnosi się również do praktyk egzekutywy w zakresie nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej związanej z funkcjonowaniem sądów w Polsce, opresyjnych działań względem sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – wyroki, dowolnej, nietransparentnej i dyskryminującej praktyki nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów, a zwłaszcza kobiety, zwracających się z takimi wnioskami, czy też utajniania list sędziów udzielających poparcia sędziom - kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy mają reprezentować całe środowisko sędziowskie.

Wszystko to sprawia, że niezależność sądownictwa stanowiąca podstawową gwarancję i immanentny fundament Państwa Prawa stała się fikcją, także poprzez pozbawienie sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów.

 

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości przejawiających się arbitralnym odwoływaniem w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, w tym wobec odwołania w dniu 8.01.2018 r. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu oraz Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Stanowisko sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego z 26 lutego 2018r.

Uchwała podjęta na zgromadzeniu SO w Krakowie dnia 26.02.2018r.

1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraża podziękowanie sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi za pełnioną od wielu lat służbę na stanowiskach rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie, a także członka, a zarazem rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Waldemar Żurek w sposób konsekwentny i zarazem profesjonalny bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co - w czasie, kiedy władza wykonawcza i ustawodawcza, naruszając zasady wynikające z Konstytucji RP, podjęła szereg działań w celu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości czynnikowi politycznemu - było działaniem wyjątkowo trudnym i wymagającym odwagi. Cytując Kapitułę Nagrody Złote Paragrafy przyznanej sędziemu Waldemarowi Żurkowi w 2016 roku był on „zawsze tam, gdzie trzeba bronić podwalin demokratycznego państwa prawnego”. Pełna poświęcenia i zaangażowania postawa sędziego Waldemara Żurka sprawiła, że stał się „twarzą polskiego sądownictwa”, zasługując na wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

poniżej dalsza część stanowiska

Czytaj więcej...

Sędziowie warszawscy są przeciwni kandydatom do KRS Dariuszowi Drajewiczowi, Jędrzejowi Kondkowi, Maciejowi Miterze oraz apelują o ujawienie się osób popierających kandydatów do KRS

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznaczny brak akceptacji dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności dla kandydujących Sędziów z sądów okręgu warszawskiego, tj. Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje także do wszystkich sędziów, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa o ujawnienie swojej tożsamości.

Zasada jawności i transparentności życia publicznego nakłada wymóg udostępnienia obywatelom informacji związanych z całym procesem wyborczym.

Ukrywanie faktu deklaracji poparcia dla kandydatów do KRS, może rodzić niepotrzebne spekulacje, iż sędziowie składający podpisy uchylają się od odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, co przynosi ujmę całemu środowisku sędziowskiemu.

Apelujemy także do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa – Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie: Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery o poinformowanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o imiennych listach udzielonego im poparcia.

Sędziowie warszawcy sprzeciwiają się odwołaniom prezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża swój sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów  na podstawie dowolnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Zgromadzenie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie,  że w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk  w sądach powszechnych.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiekolwiek współudziału samorządu sędziów.

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.