Uchwała z dnia 4 marca 2011 r. Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

     Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy sędziów stojącej w sprzeczności z zasadą niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej...

Uchwała programowa nr 4/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"

      Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania w imieniu Stowarzyszenia działań mających na celu zapewnienie sądom należnej im pozycji ustrojowej. Ponawiając postulaty w tym zakresie określone po raz pierwszy w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów Stowarzyszenie domaga się:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 5/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" popiera apel zgromadzeń sędziów sądów okręgowych o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, celem przygotowania założeń nowej ustawy ustrojowej, wspólnej dla wszystkich sądów. Przygotowana w toku szerokiej debaty „konstytucja sądów" winna zagwarantować polskiemu sądownictwu należną mu pozycję wymaganą standardami demokratycznego państwa prawa, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Rekomendacji CM/Rec (2010) 12 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 listopada 2010 r., zgodnie z którymi:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 6/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie limitów obciążenia sędziów

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obciążenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.

     Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednakże granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznania swych spraw. Granicę tę wyznacza czas, który sędzia musi przeznaczyć na analizę każdej sprawy, rozważenie stanowisk stron, przygotowanie rozstrzygnięcia, a także na konieczne doszkalanie i doskonalenie zawodowe, śledzenie zmian prawa i stanowisk doktryny i judykatury.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 7/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie raportu o stanie kadry sędziowskiej

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o sporządzenie raportu o stanie kadry sędziowskiej, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100 poz. 1082 ze zm.).

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 3655).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).

     Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do uniezależnienia sądownictwa powszechnego od władzy wykonawczej, która na potrzeby bieżącej polityki przeprowadza ciągłe kosztowne zmiany organizacyjne, skutkujące jedynie chaosem i dezorganizacją pracy sądów, przy braku efektów w postaci poprawy sprawności i jakości ich działania.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.