Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 16 lutego 2012 roku

Do Ministra Sprawiedliwości


W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zebranie Członków Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z zadowoleniem przyjmuje, że Minister Sprawiedliwości dostrzega wyjątkowo trudną sytuację kadrową sądownictwa warszawskiego i podejmuje działania mające na celu jej poprawę. Zwraca jednak uwagę na nieadekwatność podejmowanych działań do istniejącej sytuacji, a tym samym na ich, co najmniej ograniczoną, skuteczność.

więcej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 lutego 2012 r. w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym 122 sądy rejonowe w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego w Elblągu wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego w Elblągu i wskazanych sądów rejonowych w obszarze jego właściwości.

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w zakresie struktury sądownictwa powszechnego, przyjmujące jako jedyne kryterium istnienia sądu liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie a pomijające sprawność działania poszczególnych jednostek i potrzeby społeczne obywateli naszego Okręgu, w ocenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu elbląskiego, nie poprawią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Sędziowie będą dochodzić waloryzacji na drodze sądowej

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" przygotowało wzór pozwu, który w najbliższych dniach sędziowie będą mogli składać w sądach pracy, w związku ze złamaniem Konstytucji przy uchwalaniu ustawy okołobudżetowej. Ustawa ta budzi zasadnicze wątpliwości co do jej konstytucyjności, podważając tym samym zaufanie do państwa prawa. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, iż skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej ustawy złożył I Prezes Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu pozwu podano szereg argumentów, zarówno proceduralnych jak i materialnych, które wskazują na sprzeczność z Konstytucją ustawy okołobudżetowej. Pozwy będą obejmować żądanie zapłaty uposażenia w wysokości takiej, jak gdyby ustawa ta, zamrażająca mechanizm waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich, nie obowiązywała tj. około 300 zł za każdy miesiąc od stycznia 2012 r. Pragniemy przypomnieć, że ustawę okołobudżetową opublikowano 30 grudnia 2011 r. tj. 2 dni przed 2012 r. SSP „Iustitia" apelowało do Prezydenta, aby w związku z wątpliwościami konstytucyjnymi, skierował tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do TK, jednak apel ten został zbyty milczeniem. 

Czytaj więcej...

Zmarł Profesor Andrzej Marek

Z wielkim żalem żegnamy Profesora Andrzeja Marka, wybitnego specjalistę z zakresu prawa karnego i oddanego przyjaciela naszego Stowarzyszenia. Pan Profesor odszedł od nas 13 lutego br. w wieku 71 lat.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 lutego 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce wyraża stanowczy protest przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

Likwidacja tych jednostek nie znajduje żadnego uzasadnienia, nie spowoduje oszczędności ani nie przyspieszy postępowań sądowych, albowiem dotyczy sądów, które są bardzo dobrze zarządzane, nie mają problemu z opanowaniem wpływu czy sprawnością postępowań, w związku z tym nie wymagają żadnych działań reorganizacyjnych. Projektowana reforma spowoduje jedynie zniszczenie utrwalonej historycznie i społecznie struktury sądownictwa.

więcej

Okrągły Stół dla Sądownictwa

Dlaczego chcemy obrad Okrągłego Stołu? Idea projektu i program pierwszej debaty

Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni politycy piastujący stanowisko Ministra Sprawiedliwości często negują działania swoich poprzedników.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl